2022. gada 28. septembra domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Olaines novada pašvaldības administrācijas darbiniekam

3. Par gatavību 2022./2023.mācību gadam

3.1. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestāžu „Zīle”, „Magonīte”, „Dzērvenīte” un “Ābelīte” gatavību 2022./2023.mācību gadam

3.2.  Par Olaines 1. un 2.vidusskolas un Olaines Mūzikas un mākslas skolas gatavību 2022./2023.mācību gadam

3.3. Par Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas gatavību 2022./2023.mācību gadam

4. Par Olaines novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr. SN2/2017 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” grozījumiem

5. Par Olaines Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu darbības, novērtēšanas un finansēšanas nolikumu; nolikums

6. Par viena izglītojamā uzturēšanas izmaksām Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs

7. Par  projektu finansējumu

7.1. Par  dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Ieviņa 99” projekta  “Atkritumu šķirošanas laukuma un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas projekts” finansējumu

7.2. Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu

7.3. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Rītausma” projekta  “ DKS “Rītausma”  koplietošanas zemes labiekārtošana” finansējumu

8. Par Olaines novada domes 2021.gada 22.decembra sēdes lēmuma “Par biedrības “VeVi” projekta “Par biedrības “VeVi” projekta VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)” finansējumu” (17.prot., 12.p.) grozīšanu

9. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „VEF Baloži” koplietošanas teritorijas apgaismojuma iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

10. Par Olaines novada pašvaldības nekustamo īpašumu (zemes) atsavināšanu elektroniskā  izsolē; 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums; 4. pielikums; 5. pielikums

11. Par starpgabala dārzkopības sabiedrībā “Medņi”  Nr. 36A (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pierobežnieku

12. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr. 322 (Ezītī) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

13. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.347 izbeigšanu

14. Par atsavināto nekustamo īpašumu izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

15. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu un zemesgabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, piekritību pašvaldībai

16. Par nekustamo īpašumu zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

16.1. Par nekustamo īpašumu Ežupe Nr.114, Ežupe Nr.115, Ežupe Nr.116 un Ežupe Nr.117 (Jāņupē) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

16.2. ​​​​​​​Par nekustamo īpašumu Ozollejas Nr.2250, Ozollejas Nr.2251 un Ozollejas Nr.2252 (Jāņupē) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

17. Par nekustamā īpašuma Stīpnieki (kadastra Nr.8080 018 0106) (Stīpniekos) sadalīšanu, adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu

18. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

18.1. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Lībiešu-Ēvaldi-I (kadastra Nr.8080 008 0092) (Jaunolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

18.2. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Dadzīši (kadastra Nr.8080 011 0205) (Olaines pagasts) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

18.3. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Mālu iela 2 (kadastra Nr.8080 014 0236) (Ielejās) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

18.4. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Mālu iela 16 (kadastra Nr.8080 014 0235) (Ielejās) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

18.5. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Pērles iela 1 (kadastra Nr.8080 014 0228) (Ielejās) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

19. Par braukšanas izdevumu kompensāciju piešķiršanu

19.1. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu V S

19.2. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu K L

19.3. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu M M

19.4. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu J T

19.5. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu K A

19.6. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu J Š

19.7. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu S V

19.8. ​​​​​​​Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu S B

20. Par ugunsgrēka seku likvidāciju dzīvojamā mājā Gaismas iela 4 (Stūnīšos)

21. Par 2015.gada 11.maija Dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu

22. Par J L reģistrēšanu Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā

23. Par uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

23.1. ​​​​​​​ Par M T uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

23.2. Par I E uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

23.3. Par L U uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

23.4. Par O I uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

24. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu K N

25. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “VEF Baloži” projekta “Ceļa seguma ieklāšana un atjaunošana DKS “VEF Baloži” teritorijā Medemciemā, Olaines novadā” finansējumu

26. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā

26.1. Par piekrišanu zemes dārzkopības sabiedrībā “VEF Baloži” Nr.232 (adrese Ozolmuižas iela 116 (Medemciems)) iegūšanai īpašumā biedrībai “Datusargs”

26.2. Par piekrišanu zemes dārzkopības sabiedrībā “VEF Baloži” Nr.202 (adrese Ozolmuižas iela 114 (Medemciems)) iegūšanai īpašumā biedrībai “Datusargs”