Publiskā apspriešana (arhīvs, dati līdz 31.12.2022.)

 

 

 

 

Pārskats par paredzētās darbības - meliorācijas sistēmas izbūve kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” - sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 


Paziņojums par Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas (3.0) publisko apspriešanu

Ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 20. oktobra rīkojumu Nr. 748 "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", Olaines novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2021.gada 28.novembrim.

Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projekta publiskā apspriešana
notiek no 06.10.2021. līdz 28.11.2021.

Ar Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās (3.0) redakcijas projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

 

Rakstiskus priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var iesniegt:

 • Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
 • nosūtot pa pastu Olaines novada pašvaldībai (Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114);
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv.

 

Kontaktinformācija:

 • teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja – Attīstības nodaļas vadītāja Elīna Grūba, elina.gruba@olaine.lv, mob. tālr. 29530377;
 • teritorijas plānojuma izstrādātāja – SIA “Reģionālie projekti”, birojs@rp.lv, tālr. 67320809, Tālis Skuja, talis@rp.lv, Ivo Narbuts, ivo@rp.lv.

 


Paziņojums par sākotnējo sabiedriskās apspriešanas sanāksmi saistībā ar paredzēto darbību - meliorācijas sisitēmas izbūvi kūdras atradnē "Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis"

Valsts vides dienests 2020. gada 22. maijā ietekmes sākotnējā izvērtējuma rezultātā pieņēma lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - meliorācijas sistēmas izbūve kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis”.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Lielkūdra” (reģ. Nr. 40103511581, Rīgas iela 30, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112).

Paredzētās darbības ietvaros plānots izbūvēt meliorācijas sistēmu kūdras atradnes nosusināšanai 149 ha kopplatībā. Tiek paredzēts izbūvēt arī pagaidu ceļu līdz darbības vietai.

Paredzētās darbības norises vieta ir Kūdras atradne „Ēbeļmuižas purvs Ziemeļu iecirknis” zemesgabalā ar kadastra Nr.8080 002 2105 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 006 0576 8001), Olaines pagastā, Olaines novadā.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 8. oktobra līdz 28. oktobrim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 22. oktobrī plkst. 16.00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicētas SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 28. oktobrim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

 1. papīra formātā Olaines novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā - Zemgales ielā 33, Olainē (darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 66954899 vai 67964333);
 2. tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/aktualitates.
   
  Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 28.oktobrim.

 


Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Valsts vides dienests 2019. gada 21. jūnijā ietekmes sākotnējā izvērtējuma rezultātā pieņēma lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - kūdras ieguve kūdras atradnē „Ēbeļmuižas purvs D iecirknis” Olaines pagastā, Olaines novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Kūdras taka” (reģ. Nr. 40103510444, Rīga, Katlakalna iela 1, LV-1073).

Paredzētās darbības ietvaros plānota derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve aptuveni 49,4 ha platībā, izmantojot grieztās kūdras un frēzkūdras tehnoloģijas. Paredzētās darbības norises vieta ir kūdras atradne „Ēbeļmuižas purvs D iecirknis” zemesgabalā ar kadastra Nr. 8080 002 2105 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 006 0576), Olaines pagastā, Olaines novadā.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 5. oktobra līdz 25. oktobrim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 21. oktobrī plkst. 16.00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicētas SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 21. oktobrim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

 1. papīra formātā Olaines novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā - Zemgales ielā 33, Olainē (darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 66954899 vai 67964333);
 2. tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/aktualitates.
   
  Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 25. oktobrim.
   

   

Paziņojums par Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas (3.0) publisko apspriešanu

Saskaņā ar Olaines novada domes 22.09.2021. lēmumu (12. prot., 24. p.) “Par Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam pilnveidotās (3.0) redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” publiskajai apspriešanai nodots Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projekts.

Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projekta publiskā apspriešana notiek no 06.10.2021. līdz 03.11.2021.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 11. oktobrī plkst. 17.00 Olaines Kultūras nama lielajā zālē Zeiferta ielā 11, Olainē.

Sanāksmes dalībniekam jābūt līdzi sadarbspējīgam Covid-19 sertifikātam, kas apliecina vakcināciju vai pārslimošanu, un personu apliecinošam dokumentam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi paredzēts translēt arī Olaines novada pašvaldības “Facebook” kontā. Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskajā apspriešanā – iesniegt rakstiskus priekšlikumus un piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē!

 

Ar Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās (3.0) redakcijas projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

 

Rakstiskus priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var iesniegt:

 • Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
 • nosūtot pa pastu Olaines novada pašvaldībai (Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114);
 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv.

 

Kontaktinformācija:

 • teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja – Attīstības nodaļas vadītāja Elīna Grūba, elina.gruba@olaine.lv, mob. tālr. 29530377;
 • teritorijas plānojuma izstrādātāja – SIA “Reģionālie projekti”, birojs@rp.lv, tālr. 67320809, Tālis Skuja, talis@rp.lv, Ivo Narbuts, ivo@rp.lv.

 


Informatīvs paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu paredzētajai darbībai:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums 08.07.2021.
Paredzētās darbības nosaukums Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide.
Iesniedzējs AS “TYREC” (reģ. Nr. 40203284752; jur. adrese – Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048, e-pasts: info@ajpower.lv)
Paredzētās darbības norises vietas adrese Rīgas iela 21B (kadastra Nr. 8009 006 0012), Olaine, Olaines novads.
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Darbības vieta īpaši aizsargājamās dabas teritorijās neatrodas.
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā Darbības vieta Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā neatrodas.
Atrašanās virszemes
ūdensobjektu aizsargjoslā
Darbības vieta virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās neatrodas.
Informācija par paredzēto darbību AS “TYREC” plāno izveidot riepu pārstrādes rūpnīcu (turpmāk – RPR). Projekta realizācija tiek plānota 2 kārtās, sākotnēji īstenojot 1. kārtu (riepu čipsu un rupju granulu ražošanu nolietoto riepu smalcināšanas rezultātā). 2. kārtas darbību (gumijas granulu ražošanu) paredzēts uzsākt aptuveni 12 mēnešus pēc 1. kārtas īstenošanas un to plānots pabeigt aptuveni 12 mēnešu laikā no tās uzsākšanas brīža, ņemot vērā to, ka iekārtas tiek ražotas pēc pasūtījuma.
Plānotās darbības ietvaros ir paredzēts izveidot divus tehnoloģiskos laukumus saņemto nolietoto riepu un sasmalcināto nolietoto riepu uzglabāšanai, katrs no tiem līdz 5000 m² platībā. Plānotā darbības vietā tiks uzstādīta angāra tipa ēka RPR līnijas novietošanai. Uzņēmums izmantos nolietotas riepas (atkritumu klase – 160103). Plānotais riepu pieņemšanas apjoms – līdz 9500 t/gadā, paredzot, ka vienlaicīgi RPR uzglabāšanas laukumā atradīsies ne vairāk kā 700 t nolietoto riepu. Plānotais apstrādāto atkritumu apjoms ir: riepu čipi (frakcija 50x50 mm) – līdz pat 90% no kopējā saņemto atkritumu apjoma (līdz ~ 8500 t/gadā); gumijas granulas (rupjas frakcijas) (līdz ~ 1000 t/gadā). Sasmalcinātās riepas (riepu čipsi un gumijas granulas) tiks iepildītas polimēru big-bag maisos (900 – 1100 kg) un tiks novietotas tehnoloģiskajā laukumā, paredzot, ka vienlaicīgi uzglabāšanas laukumā atradīsies līdz 400 t sasmalcināto riepu.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību var rakstiski iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski lielriga@vvd.gov.lv.


 

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Volāni” un “Gremzdes” Pēterniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

Ar Olaines novada domes 24.02.2021. lēmumu “Par detālplānojuma projekta nekustamajos īpašumos Volāni un Gremzdes (Pēterniekos) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (3. prot., 11. p.) publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots nekustamo īpašumu “Volāni” (kadastra Nr. 8080 011 0182) un “Gremzdes” (kadastra Nr. 8080 011 0151) Pēterniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, detālplānojuma projekts.

Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. pantam detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas no 2021. gada 30. aprīļa līdz 2021. gada 28. maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks “Zoom” platformā 2021. gada 27. maijā plkst. 15.00. Saite uz sanāksmi – https://zoom.us/j/94082387692?pwd=bHU5SE5QREJSWENpZTlMR0FNb1VtZz09. Sanāksmei nepieciešams reģistrēties, sūtot savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi santa.belkus@olaine.lv.

Detālplānojums paredz:

- nekustamos īpašumus “Volāni” un “Gremzdes” sadalīt 11 savrupmāju dzīvojamās apbūves gabalos ar aptuveno platību ne mazāku kā 0,15 ha, paredzot iespēju izbūvēt arī rindu mājas;

- nodrošināt piekļuvi no valsts autoceļa V28, pašvaldības ceļa Codes ceļš–Strēlnieki un no esošās d/s “Ezītis” koplietošanas zemes, to paplašinot pa projektēto ielu;

- detalizēt nekustamo īpašumu izmantošanu un apbūves nosacījumus un parametrus.

Spēkā esošā Olaines pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadiem Grafiskās daļas karte “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” nosaka, ka detālplānojuma teritorija atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS). Detālplānojuma risinājums atbilst Olaines pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.

Ar detālplānojuma projekta materiāliem un informāciju par publisko apspriešanu iespējams iepazīties:

 1. Olaines novada pašvaldības administratīvajā ēkā Zemgales ielā 33 (202. kabinetā), Olainē (iepriekš piesakoties pie speciālistes Santas Beļkus, santa.belkus@olaine.lv, 25155010);
 2. Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv (sadaļā “Pašvaldība” – “Detālplānojumi”);
 3. Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv (sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”) – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17512.

Rakstveida priekšlikumu iesniegšana līdz 2021. gada 28. maijam:

 1. nosūtot pa pastu uz adresi Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
 2. ievietojot Olaines novada pašvaldības pastkastītē Zemgales ielā 33, Olainē;
 3. elektroniskā veidā detālplānojuma izstrādes vadītājai – speciālistei teritoriālplānojuma un zemes ierīcības jautājumos pa e-pastu: santa.belkus@olaine.lv.

Visos priekšlikumu iesniegšanas gadījumos aicinām norādīt savu kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā varam Jums sniegt atbildi.

Konsultāciju saņemšanas iespējas:

 1. pašvaldības kontaktpersona – Santa Beļkus, santa.belkus@olaine.lv, 25155010;
 2. detālplānojuma izstrādātāja – SIA “OpusPlan” pārstāve Inga Griezne, inga.griezne@gmail.com, 29990030.

SIA "Vides Eksperti" informē Olaines novada pašvaldību kā blakus teritorijas īpašnieku, ka SIA "Sabiedrība Mārupe" (reģ. Nr. 40103045371, juridiskā adrese: Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166) ir iecerējusi dīķu izveidi un derīgo izrakteņu ieguvi zemes īpašumā “Lagūnas” ar kadastra Nr. 8076 014 0004 (kadastra apzīmējums Nr. 80760140007).

Informācija par atkārtoto sākotnējās sabiedrisko apspriešanas sanāksmi te.

Sākotnējā informācija te.


Par detālplānojuma projekta nekustamajos īpašumos Volāni un Gremzdes (Pēterniekos) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

2021. gada 24. februāra domes lēmums


Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums  Nr.RI21SI0013

Paredzētas darbības nosaukums: Meliorācijas sistēmas izbūve kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” ~127 ha platībā


Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

AS ,,Olaines ķīmiskā rūpnīca ,,BIOLARS”” paredzēta darbība: iekārtas uzstādīšana atsālņu oksidēšanai ar Fentona metodi


Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

VAS “Latvijas Valsts ceļi” paredzēta darbība: autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu.


Acetonciānhidrīna fasēšanas līnijas ierīkošanas un korozijas inhibitoru ražošanas  (AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca ,,BIOLARS””) ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums


Derīgo izrakteņu (smilts) ieguves (1,1 ha platībā)  ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums


Paziņojums par Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas organizēšanu pēc publisko pasākumu aizlieguma atcelšanas

Saskaņā ar Olaines novada domes 22.10.2020. lēmumu (sēdes protokols Nr. 15, 1. p.) “Par Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” publiskajai apspriešanai (no 9.novembra līdz 6. decembrim) nodota Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotā (2.0) redakcija.

Taču saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.1.punktu ārkārtējās situācijas laikā (izsludināta no 9.novembra līdz 6.decembrim) visā valsts teritorijā ir aizliegti publiski pasākumi klātienē.

Līdz ar to paziņojam, ka Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās (2.0) redakcijas publiskā apspriešana tiks organizēta pēc publisko pasākumu aizlieguma atcelšanas.

2020.gada 24.novembrī paredzētā publiskā apspriešanas sanāksme tiek atcelta! 

Par publiskās apspriešanas laiku un klātienes sanāksmes laiku lēmums tiks pieņemts pēc ārkārtas situācijas atcelšanas, informācija par jauniem publiskās apspriešanas laikiem tiks publicēta pašvaldības informatīvajā izdevumā "Olaines domes vēstis" un tīmekļvietnē www.olaine.lv. 

Vēršam uzmanību, ka, ņemot vērā, ka publiskā apspriešana bija izsludināta jau iepriekš un teritorijas plānojuma materiāli ir publiski pieejami, interesenti jau tagad var ar tiem iepazīties un izteikt priekšlikumus. 


Paziņojums par Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Olaines novada domes 22.10.2020. lēmumu (sēdes protokols Nr. 15, 1. p.) “Par Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” publiskajai apspriešanai nodots Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projekts.

Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas (no 09.11.2020. līdz 06.12.2020.), sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 24. novembrī plkst. 17.00 Olaines Kultūras nama lielajā zālē Zeiferta ielā 11, Olainē. Sabiedrisko apspriešanas sanāksmi paredzēts translēt arī Olaines novada pašvaldības “Facebook” kontā.

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskajā apspriešanā – iesniegt rakstiskus priekšlikumus un piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē!

Ar Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var iesniegt:

 • Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
 • nosūtot pa pastu Olaines novada pašvaldībai (Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114);
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu vai ar portāla “Latvija.lv” starpniecību uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv.

Kontaktinformācija papildu informācijai:

 • teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs – priekšsēdētāja padomnieks Kristaps Kauliņš, kristaps.kaulins@olaine.lv, mob. tālr. 27093332;
 • teritorijas plānojuma izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti”, birojs@rp.lv, tālr. 67320809, Tālis Skuja, talis@rp.lv, Ivo Narbuts, ivo@rp.lv.

 

Atgādinām

Teritorijas plānojums ir Olaines novada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.


Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu meliorācijas sistēmas būvniecībai


Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu acetonciānhidrīna fasēšanas līnijas ierīkošanai un korozijas inhibitoru ražošanai Rūpnīcu ielā 3, Olainē


Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu ražošanas un žāvētavas ēku būvniecībai īpašumā ,,Jauntīreļi” (kadastra Nr. 8080 003 0002), Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā


SIA “Karjeru izstrāde” ierosina darbību – derīgo izrakteņu (smilts) ieguve nekustamajā īpašumā “Kūdras krautuve” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 001 0412), Olaines pagastā, Olaines novadā. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI20SI0082. Vides pārraudzības valsts birojs par ietekmes uz vidi novērtējumu.


Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu derīgo izrakteņu (smilts) ieguvei smilts atradnē „Kūdras krautuve” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 001 0412), Olaines pagastā, Olaines novadā


Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI20SI0042 - SIA „Moss & Moss”, Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide Rīgas iela 21C (kadastra Nr. 8009 006 0011), Olaine


Par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs,  Ziemeļu iecirknis”, Olaines novadā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Dienests) 2020. gada 31. martā saņēma SIA ,,Lielkūdra” iesniegumu ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai meliorācijas sistēmas izbūvei kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 006 0576), Olaines pagastā, Olaines novadā.

Dienests ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI20SI0040 rezultātā ir pieņēmis lēmumu piemērot ietekmes uz vidi procedūru ierosinātajai darbībai – meliorācijas sistēmas izbūvei kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 006 0576), Olaines pagastā, Olaines novadā.
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI20SI0040


Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu meliorācijas sistēmas būvniecībai kūdras atradne ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 006 0576), Olaines pagasts, Olaines novads


Valsts vides dienests pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA ,,Pharmidea” darbībai – farmaceitisko preparātu ražotnes darbības paplašināšanai Rūpnīcu ielā 4 (kadastra
Nr. 8009 005 2401), Olainē, Olaines novadā

 


 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu nebīstamo atkritumu uzglabāšanas un šķirotavas vietas izveidošanai Rīgas ielā 21C (kadastra Nr.8009 006 0011), Olainē, Olaines novadā

 


Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0154 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru ierosinātajai darbībai – izmaiņām uzņēmuma SIA „Pirmas” piesārņojošajā darbībā nekustamajā īpašumā „Naftas bāze” (kadastra Nr. 8080 508 0017), Olaines pagastā, Olaines novadā.

Dienests būs tiesīgs izsniegt tehniskos noteikumus tikai pēc tam, kad Vides pārraudzības valsts birojs būs akceptējis aktualizēto drošības pārskatu ar jauno reaktīvās degvielas pārkraujamo un uzglabājamo produkcijas daudzumu.

 


Olaines novada pašvaldība organizē publisko apspriešanu par administratīvo teritoriju robežu grozīšanu starp Olaines novada pašvaldību un Ķekavas novada pašvaldību.

 


Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu farmaceitisko preparātu ražošanai Rūpnīcu ielā 4 (kadastra Nr. 8009 005 2401), Olainē


Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu acetonciānhidrīna fasēšanas līnijas ierīkošanai Rūpnīcu ielā 3 (kadastra Nr. 8009 005 2303), Olainē


Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu dīķa būvniecībai nekustamajā īpašumā „Upesvijas” (kadastra apzīmējums 8080 012 0141), Olaines pagastā, Olaines novadā


Valsts vides dienests ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0137 rezultātā ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Agroalbit” pieteiktajai darbībai - augu mēslošanas līdzekļa „Albit Plus” ražošanai SIA „Nordic Industrial Park” ražošanas zonā Rūpnīcu ielā 4, Olainē, Olaines novadā.

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI19SI0137

 


 

 


Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Dālijas, Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, projekta publisko apspriešanu

 

Saskaņā ar Olaines novada domes 25.09.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 15.p.) “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Dālijas (Pārolainē) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots nekustamā īpašuma Dālijas, Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā (kad. Nr. 8080 007 0057) detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 10.oktobra līdz 2019.gada 7. novembrim (četras nedēļas).

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 21.oktobrī plkst. 17:00, Olaines novada pašvaldības telpās 2.stāva zālē, Zemgales ielā 33, Olainē.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

 

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt publiskās apspriešanas laikā vai apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai, nosūtot pa pastu Olaines novada pašvaldībai Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Pašvaldības kontaktpersona – Kate Pozņaka, 67146060; 25155010, kate.poznaka@olaine.lv


Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu izlietoto koka plašu apstrādei un sagatavošanai atkārtotai lietošanai Celtnieku ielā 1A (kadastra Nr. 8009 007 3302), Olainē, Olaines novadā.

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0124 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Olaines kūdra” plānotajai darbībai – SIA „Olaines kūdra” paredzētajai darbībai – kūdras ieguves paplašināšanai par 74,3 ha kūdras atradnē „Cenu tīrelis” Olaines pagastā, Olaines novadā un Babītes pagastā, Babītes novadā.


Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0086 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Kūdras taka” kūdras ieguvei kūdras atradnē „„Ēbeļmuižas purvs D iecirknis” zemesgabalā ar kadastra Nr.8080 002 2105 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 006 0576), Olaines pagastā, Olaines novadā.

Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI19SI0086.


Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana

 

Olaines novada dome 2019. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu par Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai (prot. Nr.3, p.2).

Teritorijas plānojums ir Olaines novada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. 

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskajā apspriešanā, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus, piedaloties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē. 


Sabiedriskā apspriešana sāksies 2019.gada 8. aprīlī un turpināsies līdz 10.maijam.
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 7.maijā plkst. 18.00
Olaines Kultūras nama mazajā zālē Zeiferta ielā 11, Olainē, LV-2114.
 

Ar teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiāliem iespējams iepazīties:

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt:

 • Olaines novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114),
 • Olaines pagasta pārvaldes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (adrese: Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127, pagasta pārvaldes darba laikā),
 • nosūtīt pa pastu (adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114),
 • nosūtīt uz pašvaldības elektronisko adresi pasts@olaine.lv,
 • ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļas “Teritorijas attīstības plānošana” starpniecību.

 


Paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu kūdras ieguvei kūdras atradnē "Ēbeļmuižas purvs" (kadastra apzīmējums 80800060576), Olaines pagastā, Olaines novadā


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Latgalīte” detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

Detālpānojums


Paziņojums par būvniecības ieceri "Atkritumu pārstrādes iekārtu uzstādīšana nekustamajā īpašumā "Mehāniskais cehs", "Stūnīšos", Olaines pag., Olaines nov."

Pārskats par publisko apspriešanu būvniecības iecerei "Atkritumu pārstrādes iekārtu uzstādīšana nekustamajā īpašumā "Mehāniskais cehs", "Stūnīšos", Olaines pag., Olaines nov."

Būvvaldes sēdes protokols

Publiskās apspriešanas protokols


Paziņojums par AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS”” iesnieguma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sabiedrisko apspriešanu

2018. gada 5. novembrī Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi izskatīšanai AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS”” iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, sakarā ar būtiskām izmainām uzņēmuma darbībā.

Iekārtu īpašnieks un operators: AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS”” (vienotais reģistrācijas  numurs 40003245470, adrese – Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija).

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija.

Grozījumi esošajā atļaujā nepieciešami sakarā ar modernizētu tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu un rekonstruēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas uzsākšanu.

Ar A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanas iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties:

 • Operatora AS “Olaines ķīmiskās rūpnīcas “BIOLARS”” Tehniskajā nodaļā darba dienās no 9.00 līdz 16.00 iepriekš piesakoties pa tālruni 67963539
 • Operatora AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS”” mājaslapā: www.biolar.lv (sadaļā Jaunumi);
 • Valsts vides dienesta mājas lapā (sadaļā Sabiedrības līdzdalība).

Paredzētās darbības sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks  2018. gada 27. novembrī  plkst. 17.00 AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS”” administratīvās ēkas pirmajā stāvā apspriežu zālē.

Rakstiskus priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu var iesniegt Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, Latvijā;lielriga@lielriga.vvd.gov.lv) līdz 2018. gada 16. decembrim.

Pārvalde, kas atbildīga par atļaujas izsniegšanu, un tās adrese: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, Latvijā.


2018. gada 24. oktobra Olaines novada domes sēdē akceptēta polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveide Elejas ielā 1, Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā (kadastra numurs 8080 003 0035).

Ar domes lēmumu var iepazīties šeit.


Olaines novada pašvaldība saņēma Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes informatīvo paziņojumu par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu cinka pelnu pārstrādes ražotnes izveidei Rūpnīcu ielā 4, Olainē, Olaines novadā.

Informatīvais paziņojums pieejams šeit.  


Publiskās apspriešanas paziņojums par esošās ēkas pārbūvi par daudzdzīvokļu ēku (1. kārta) un daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi (2. kārta), Strazdu ielā 2, Olainē, Olaines novadā, LV-2114

Būvniecības ierosinātājs:

SIA “JPinvesting”

Strazdu iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2127,

Reģ. Nr. LV 40103748726.

Kontaktpersonas Tel. 67290288 (Viktors)

Būvprojekta izstrādātājs:

Arhitekta Jāņa Bartaševica individuālais uzņēmums “J-Projekts”

Kalēju iela 52, Rīga, LV-1050,

Reģ Nr. LV 40002023099

Kontaktpersonas Tel. 29225221 (Jānis)

Ar būvniecības ieceres dokumentiem no 2018. gada 5.februāra līdz 2018. gada 5. martam var iepazīties Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā 2.stāvā pie Būvvaldes informācijas stenda, kā arī pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv.

Būvniecības ieceres prezentācija norisināsies 2018. gada 19.februārī plkst. 17.00 Olaines novada pašvaldības sēžu zālē, 2. stāvā (224. kab.), Zemgales ielā 33, Olainē.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus līdz 2018. gada 5. martam iesniegt:

 • Olaines novada pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvā) Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;
 • sūtīt Olaines novada pašvaldībai uz adresi: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
 • elektroniski uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv.

Paskaidrojuma raksts

Aptaujas lapa

Planšete

Ģenplāns

1.stāvs

2.stāvs

3.stāvs

Fasādes

Griezumi

Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem

Būvvaldes sēdes protokols


Paziņojums par detālplānojuma “Kallas” projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Olaines novada domes 20.12.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 22.p.) “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Kallas” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodots Olaines novada, Olaines pagasta nekustamā īpašuma “Kallas” (kadastra Nr.80800010077) detālplānojuma projekts.

https://ej.uz/kallas - detālplānojuma projekts.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts  četras nedēļas no 2018.gada 29.janvāra līdz 2018.gada 26.februārim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 22.februārī plkst. 17:00, Olaines novada pašvaldības telpās 2.stāva zālē, Zemgales ielā 33, Olainē.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties Olaines novada pašvaldības interneta vietnē www.olaine.lv,  https://ej.uz/kallas, portālā https://geolatvija.lv un Olaines novada pašvaldības Būvvaldē darba laikā, pie 204.kab., Zemgales ielā 33, Olainē.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt publiskās apspriešanas laikā klātienē apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai, nosūtot pa pastu Olaines novada pašvaldībai Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Tālruņi, e-pasts papildus informācijai - Būvvaldes vadītāja un galvenā arhitekte Santa Rasa Daukše – e-pasts: santa.rasa.dauks@olaine.lv, detālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti” pārstāvis Ivo Narbuts – 67320809.


Paziņojums par Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma publisko apspriešanu

2017.gada 27. septembrī Olaines novada dome pieņēma lēmumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu izstrādātajam tematiskajam plānojumam “Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritorijām”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 02.10.2017. – 27.10.2017.

Ar tematiskā plānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

 • Elektroniski izstrādātāja SIA “Grupa93” mājas lapā https://www.grupa93.lv/lv/ materiali/tematiskaisplanojums/
 • Klātienē Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 1. stāvā Zemgales ielā 33, Olainē, P. 09.00-19.00, O.-C. 8.00-17.00, Piektd. 8.00-15.00;   
 • Klātienē, iepriekš saskaņojot pa tālruņiem, DKS Jānupe-2 kantora ēkā – t. 29111611 un DKS Celtnieks kantora ēkā t. - 26178978
 • Klātienē Medemciema apkaimē, Gaismu bibliotēkā, Gaismas iela 1-1, Stūnīši (P. 11.00-19.00, O. 9.00-18.00, C. 11.00-19.00, Piektd. 9.00-16.00);

Publiskās apspriešanas ērtākai un kvalitatīvākai norisei ir izveidota mājas lapa Facebook “Olaines nov. dārzkopību sabiedrību tematiskā plānojuma publiskā apspriešana” (fb.me/tematiskaisplanojums).

Publiskās apspriešanas sanāksmes norisināsies:

 • Jāņupes apkaimē – Mellupu sociālās māja, “Lilijas”, “Lilijas 1”, Mellupi, Ķekavas nov. 14.10.2017 plkst. 10:00;
 • Medemciema apkaimē - Baložu kultūras namā, Baložos, Skolas iela 4, 19.10. plkst.18:30;
 • Olainē - Olaines novada domes sēžu zālē, Zemgales iela 33, 24.10. plkst. 18:30.

Priekšlikumu iesniegšana

Publiskās apspriešanas laikā priekšlikumus un iebildumus iespējams sniegt, izmantojot Publiskās apspriešanas anketu. Anketa elektroniski aizpildāma https://ej.uz/Anketa_DKS un pieejama arī šeit. Anketas izdrukas pieejamas vietās, kur izvietoti publiskās apspriešanas materiāli.

Anketas līdz 2017. gada 27.oktobrim sūtāmas pa pastu vai iesniedzamas Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā. Elektroniski anketas var iesniegt, sūtot uz e-pastu Olaines novada domes projektu vadītājai Dacei Zaldātei-Rozentālei  dace.zaldate.rozentale@olaine.lv vai Facebook lapā (fb.com/tematiskaisplanojums).

Tematiskā plānojuma saturs

Tematiskais plānojums izstrādāts ar mērķi izpētīt esošo situāciju dārzkopību sabiedrībās Medemciema, Jāņupes un Pēternieku  apkaimēs, Viršu ciemos, Galiņu ciemā, DKS Cīrulīši un Olaines pilsētas mazdārzos. Balstoties uz esošās situācijas izpēti, izstrādāti priekšlikumi teritoriju attīstībai un dzīves vides uzlabošanai. Sagatavotie risinājumi tiks iekļauti Olaines novada teritorijas plānojumā un Olaines novada attīstības programmā.

Plānojumā tika veikts esošās adresācijas sistēmas novērtējums un izveidots priekšlikums jaunas adresācijas sistēmas izveidei. Adresācijas priekšlikums izstrādāts visām dārzkopību sabiedrībām un ir pieejams adrešu kartoshēmās. Apspriešanas laikā lūdzam izskatīt adresācijas priekšlikumu un gadījumā, ja tas nav precīzs, piemēram, adrese piedāvāta citā ielā, kā ir faktiskā ieeja īpašumā, vēlamo labojumu norādīt Publiskās apspriešanas anketā vai elektroniski  https://ej.uz/adreses_DKS.

Tematiskajā plānojumā izvērtēts esošais inženiertehniskais nodrošinājums dārzkopību sabiedrībās (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, elektroapgāde, elektroniskie sakari) un sniegti priekšlikumi nepieciešamajām izmaiņām.

Īpaša uzmanība vērsta esošajam meliorācijas sistēmu stāvoklim un sniegti risinājumi meliorācijas sistēmas uzlabošanai un plānošanai nākotnē.

Projekta izstrādes laikā novērtēta esošā situācija transporta infrastruktūras jomā. Ielu un ceļu infrastruktūras attīstības risinājumi sagatavoti balsoties teritorijas klātienes apsekojumā un ceļu stāvokļa novērtējumā. Rezultātā ir sagatavots priekšlikums ielu iedalījumam kategorijās un izdalītas rekonstrukcijas prioritātes.

Tematiskajā plānojumā veikts esošās publiskās ārtelpas izvērtējums dārzkopību sabiedrībās. Uzmanība vērsta uz pastaigu un velobraukšanas iespējām, rotaļu un sporta zonu pieejamību un kvalitāti, peldvietu pieejamību, ziemas aktivitāšu pieejamību, u.c.. Tematiskajā plānojumā  īpaša uzmanība vērsta uz vietējas nozīmes centru attīstību, katrā apkaimē izdalot vairāku līmeņu centrus.

Sociālo pakalpojumu jomā vērtēta pasta, bibliotēku, izglītības un sporta pakalpojumu, medicīnas pakalpojumu pieejamība, drošības situācija un sniegti priekšlikumi pakalpojumu attīstībai.

Attīstības risinājumi sagatavoti, nosakot to ieviešanas prioritātes. Tostarp viens no kritērijiem ir deklarēto iedzīvotāju skaits dārzkopības sabiedrībā vai kāda no tās daļām. Lai pašvaldības investīcijas būtu mērķtiecīgas un pamatotas, teritorijā ir jābūt vidēji vismaz vienam deklarētam iedzīvotājam uz katru zemesgabalu.  


AS "BAO" A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu sabiedriskās apspriešanas paziņojums

Darbības nosaukums un veids – bīstamo un nebīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde.

Iekārtu īpašnieks un operators – AS “BAO”.

Paredzētās piesārņojošās darbības vieta – Celtnieku iela 3A, Olaine, Olaines novads

Ar AS "BAO" A kategorijas atļaujas iesniegumu iespējams iepazīties:

Ar AS "BAO" A kategorijas atļaujas iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem iespējams iepazīties:

 • darba dienās AS “BAO” birojā Olainē, Celtnieku ielā 3a, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 67612259;
 • Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 1. stāvā Zemgales ielā 33, Olainē, Pirmdienās 09.00-19.00, Otrdienās 8.00-17.00, Trešdienās 8.00-17.00, Ceturtdienās 8.00-18.00, Piektdienās 8.00-15.00 Pārtraukums: 12.00-13.00

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š. g. 29. septembrī plkst. 17.00 “Olaines kultūras centrā”, Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Lielrīgas reģionālā vides pārvalde.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045) 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Publiskā apspriešana par mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta nekustamajā īpašumā “Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas”, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā būvniecību

Publiskajai apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere "Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija un sakaru masts nekustamajā īpašumā "Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā", adrese: “Jaunolaines masīvs”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads (80800080413).

Būvniecības ierosinātājs:

SIA "Tele2" (reģ. Nr. 40003272854, adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004, kontaktpersona: Pēteris Dekants, tālr.20020518, Māris Drevinskis, tālr. 29563300).

Būvprojekta izstrādātājs:

SIA "BM-projekts" (reģ. Nr. 40103196966, adrese: Pārslas iela 3b, Rīga, LV-1002, kontaktpersona: Mārtiņš Blumentāls, tālr. 29762257).

Ar būvniecības ieceres dokumentiem no 2017. gada 28. augusta līdz 2017. gada 24. septembrimvar iepazīties Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, un Olaines pagasta pārvaldē Meža ielā 2, Jaunolainē, tās pieņemšanas laikos, kā arī pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums norisināsies 2017. gada 7. septembrī plkst. 17.00 Olaines novada pašvaldības sēžu zālē, 2. stāvā (224. kab.), Zemgales ielā 33, Olainē.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus līdz 2017. gada 24. septembrim iesniegt:

 • Olaines novada pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvā) Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;
 • Olaines pagasta pārvaldē Meža ielā 2, Jaunolainē;
 • sūtīt Olaines novada pašvaldībai uz adresi: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114;
 • elektroniski uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv.

Paskaidrojuma raksts

Planšete

Aptaujas lapa

Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem

Būvvaldes sēdes protokols


Paziņojums par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

Operatora nosaukums: SIA "ECO STOCK"

1. SIA "ECO STOCK" veic nebīstamu atkritumu pirolīzi (sadedzināšanu). Uzņēmuma darbība atbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (turpmāk - MK noteikumi Nr.1082) 1.pielikuma:

4.1. punktam - iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana);

5.2. punktam - iekārtas sadzīves atkritumu un citu atkritumu, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem, sadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz trīs tonnas stundā;

5.3.punktam - iekārtas sadzīves atkritumu bioloģiskai vai fizikāli ķīmiskai apstrādei, izņemot kompostēšanas iekārtas ar uzņemšanas jaudu līdz 100 tonnām gadā un dzīvnieku mēslu kompostēšanas iekārtas.

Piesārņojošās darbības veikšanas vietas adrese: "Mehāniskais cehs", Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā

VVD Lielrīgas RVP paziņo, ka 05.07.2017. ir pieņemts SIA "ECO STOCK" iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai.

Ar iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties:

Iespējamā lēmuma būtība un lēmuma pieņemšanas laiks: lēmums par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu tiks pieņemts ne vēlāk kā līdz01.09.2017.

Iesnieguma B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sabiedriskā apspriešana - 24.07.2017. plkst. 17:30 Olaines kultūras centra mazajā zālē (Zemgales iela 33, Olaine)

Rakstiski priekšlikumi B kategorijas piesārņojošas darbības nosacījumu maiņai iesniedzami līdz 18.08.2017. VVD Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tālrunis 67084271.


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu (publicēts laikrakstā “Rīgas Apriņķa avīze” 2017.gada 20.jūnija izdevumā)

Paredzētās darbības nosaukums: polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveide.

Paredzētās darbības vieta: Elejas iela 1, 3, 5 un Bauskas iela 5, Grēnes, Olaines pagasts, Olaines novads (zemes vienības ar kadastra Nr. 80800030035, kadastra Nr. 80800030605, kadastra Nr. 80800030606, kadastra Nr. 80800030604).

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “NORDIC PLAST”, reģ. Nr. 40003495810; adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2016.gada 6.jūlija lēmums Nr.198.

Ziņojuma nosaukums: SIA “NORDIC PLAST” plānotās polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas centra izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2017.gada 19.jūnijs.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „NORDIC PLAST”, reģ. Nr. 40003495810; adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 30.jūnijā plkst. 18:00 Olaines kultūras centra Mazajā zālē Zeiferta ielā 11, Olainē.

Informācija par paredzēto darbību un sagatavotajiem dokumentiem pieejama:

 • Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra 1. stāvā (adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114), darba laikā;
 • SIA “NORDIC PLAST” tīmekļa vietnē www.nordicplast.lv.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību līdz 2017.gada 20.jūlijam var iesniegt SIA “NORDIC PALST” (adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tālrunis 67069812, e-pasts: np@nordicplast.lv) un Vides pārraudzības valsts birojam (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietnes adrese: https://www.vpvb.gov.lv/).