Saistošo noteikumu projekti

 

šobrīd nav izvirzīti

 


Arhīvs

Par Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.76 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vārpas” (kad.Nr.8080 008 0095)”, pielikuma Nr.66 atcelšanu

Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Olaines novadā (redakcija uz 17.03.2023.)

Saistošo noteikumu "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Olaines novadā" projekts

Par Olaines  novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” maksas pakalpojumiem

Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests” nolikums; pielikums

 


Apspriešana beigusies