Ģimene

Šajā sadaļā ir aparakstīti šādi pakalpojumi:

 • dzimšanas fakta reģistrācija;
 • miršanas fakta reģistrācija;
 • laulības reģistrācija;
 • bērna piedzimšanas pabalsts;
 • pabalsts zelta kāzās;
 • pabalsti ģimenei, kurā ir trīs un vairāk bērnu;
 • u.c.

 

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa piedāvā papildus šādus maksas pakalpojumus: 

 • Daudzvalodu standarta veidlapas sagatavošana - 5,00 eiro;
 • Tiesiskās palīdzības lietas sagatavošana civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinoša dokumenta izprasīšanai no ārvalstīm - 10,00 eiro (līdz 12.augustam);
 • Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu nosūtīšana valsts robežās - 3,00 eiro;
 • Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu nosūtīšana uz ārzemēm - 5,00 eiro.
   
Ģimene no 6 cilvēkiem (vecmāte, vectēvs, māte, tētis, divi bērni)

Saistītie pakalpojumi un veidlapas

Nosaukums: Dzimšanas fakta reģistrācija

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu nodaļai mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.

Dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona dzimšanas faktu reģistrē dienā, kad saņemts paziņojums par bērna dzimšanu, paziņotāja klātbūtnē.

Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.

Pielikums:
Nosaukums: Laulības reģistrācija

Iesniegumu laulības reģistrācijai var iesniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

Pielikums:
Nosaukums: Miršanas fakta reģistrācija

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Miršanas faktu reģistrē dzimtsarakstu nodaļā paziņojuma saņemšanas dienā.

Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks pēc pieprasījuma izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu.

Pielikums: