Olaines novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrāde

Paziņojums par Olaines novada attīstības programmas līdz 2028. gadam izstrādes uzsākšanu

Olaines novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Olaines novada domes 2020. gada 22. decembra lēmumu (18. prot., 4. p.), tiek uzsākta Olaines novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrāde. Tāpat 22. decembrī pieņemts lēmums par Olaines novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam darbības termiņa pagarinājumu līdz Olaines novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam apstiprināšanai.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments. Tā tiks izstrādāta saskaņā ar Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2030. gadam, nacionālā un reģionālā līmeņa plānošanas dokumentiem, kā arī blakus esošo pašvaldību attīstības plāniem. Attīstības programma sevī ietvers esošās situācijas raksturojumu, vidēja termiņa mērķu definēšanu ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, rīcības un investīciju plānus, kā arī attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību.

Attīstības programmas pilnvērtīga izstrāde nav iedomājama bez plašas novada iedzīvotāju iesaistīšanās plānošanas procesā, tādēļ attīstības programmas izstrādes laikā paredzēts īstenot sabiedrības iesaistīšanas pasākumus, tajā skaitā iedzīvotāju, uzņēmumu, valsts institūciju pārstāvju un citu interesentu dalību tematiskajās (nozaru) darba grupās, iedzīvotāju anketēšanu un sanāksmju organizēšanu.

Par iedzīvotāju iespējām piedalīties attīstības programmas izstrādē Olaines novada pašvaldība arī turpmāk informēs pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv, pašvaldības informatīvā izdevumā “Olaines domes vēstis”, pašvaldības mobilajā lietotnē “Olaines novads” un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (tapis.gov.lv).

Domes lēmums "Par Olaines novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu" (22.12.2020.); Darba uzdevums Olaines novada attīstības programmas izstrādei 2022.-2028.gadam