2021. gada 22. decembra domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines Vēstures un mākslas muzeja direktora iecelšanu amatā

3. Par Attīstības plāniem

3.1. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte” Attīstības plānu 2021./2022.-2023./2024. mācību gadam; Attīstības plāns

3.2.  Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Dzērvenīte” Attīstības plānu 2021./2022.-2023./2024. mācību gadam; Attīstības plāns

4. Par 2022./2023.mācību gadā klašu komplektēšanu

5. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

5.1.  Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ostinieks” Nr. 153 (Stīpniekos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

5.2. ​​​​​​​​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Pavasaris-OL” Nr.1 (Viršos)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

5.3. ​​​​​​​ Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr.77 (Ezītī)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

5.4. ​​​​​​​ Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Lejas” Nr. 705 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

6.  Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu elektroniskā  izsolē (izsoļu noteikumi: 1.pielikums zemesgabals d/s Liepkalnes-1 Nr.108; 2. pielikums zemesgabals d/s Lībieši Nr.1187; 3. pielikums zemesgabals d/s Vizbuļi-2 Nr.3875; 4. pielikums dzīvoklis Gaismas ielā 4-5, Stūnīši)

7. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

7.1. ​​​​​​​ Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Tiltiņi” Nr.297 (Stīpniekos) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

7.2. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Plakanciema Egles” Nr.122 (Vaivados) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

8. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Lejas” Nr.601 (Jāņupē) atsavināšanu A R

9. Par atsavinātā nekustamā īpašuma izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

10. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Vaivadi” Nr.229 (Jāņupē) iznomāšanu S M

11. Par zemesgabala (starpgabals) dārzkopības sabiedrībā “VEF-Baloži” Nr.519A (Medemciemā) atsavināšanu

12. Par biedrības “VeVi” projekta “VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)” finansējumu

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma maiņu  pret SIA “Rīgas meži”  nekustamo īpašumu

14. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu un zemesgabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, piekritību Olaines novada pašvaldībai

15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu (Medemciemā)

16. Par nekustamo īpašumu zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

16.1. ​​​​​​​Par nekustamo īpašumu Komutators Nr.117 un Komutators Nr.118 (Medemciemā) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

16.2. ​​​​​​​Par nekustamo īpašumu Stars Nr.138 un Stars Nr.139 (Dāvos) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

17. Par nekustamā īpašuma Līdumi (Jāņupē) sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu

18. Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

18.1. ​​​​​​​ Par zemes ierīcības projekta nekustamiem īpašumiem Atvases-1 un Meldri (Medemciemā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

18.2. ​​​​​​​ Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Vaļi (Pārolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

18.3. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Dālijas (Pārolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

18.4. ​​​​​​​ Par zemes ierīcības projekta nekustamiem īpašumiem Franču iela 7, Franču iela 9, Franču iela 11, Franču iela 13 (Stūnīšos) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

19. Par Olaines novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam apstiprināšanu

20. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 16.novembra raksta Nr. 1-132/10116 “Par deleģēšanas līgumu” izskatīšanu

21. Par grozījumiem Olaines novada domes 2021.gada 12.novembra ārkārtas sēdes lēmumā „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu un kompensācijas apmēru reģionālās nozīmes maršrutā Rīga–Olaine” (14.prot., 1.p)

22. Par grozījumiem Olaines novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijā

23. Par Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr.SN1/2021 „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” grozījumiem

24. Par Olaines novada domes un  komiteju sēžu darba grafiku 2022.gadā (no janvāra līdz jūnijam)

25. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa atcelšanu dzīvoklim Stacijas ielā 18 (Olainē)

26. Par dzīvojamo telpu (Olainē) īres līgumu noslēgšanu

26.1. ​​​​​​​ Par dzīvojamās telpas Stacijas  ielā 18 (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar I K

26.2. ​​​​​​​Par dzīvojamās telpas Zeiferta ielā 24 (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar J G

27. Par vietas ierādīšanu sociālajā istabā Zemgales ielā 31 (Olainē)

27.1. Par vietas ierādīšanu J K sociālajā istabā Zemgales ielā 31 (Olainē)

27.2. ​​​​​​​ Par vietas ierādīšanu V J sociālajā istabā Zemgales ielā 31 (Olainē)

28. Par J M uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

29. Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adresācijas maiņu/piešķiršanu dārzkopības sabiedrībā “Komutators”

30. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu

30.1. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Batleri” (Olaines pagastā)

30.2. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Jaundziedākšņi” (Olaines pagastā)

31. Par atļauju Sandim Šperliņam savienot amatus

32. Par Olaines novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas pilnveidošanu

33. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „VEF Baloži” projekta „Apgaismojuma uzstādīšana DKS “VEF Baloži” teritorijas daļā (1.sektors)” finansējumu

34. Par Olaines novada domes deputāta Andreja Artjomova pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa