2021. gada 28. jūlija domes sēdē izskatītie jautājumi

1.Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

Par komisiju izveidošanu

2.1. Par Olaines novada vēlēšanu komisijas izveidošanu

2.2. Par Olaines novada pašvaldības administratīvās komisijas izveidošanu

3. Par grozījumiem Olaines novada domes 2017.gada 22.marta sēdes  lēmumā „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu”

4. Par domes deputātu deleģēšanu Olaines novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs

5. Par pārstāvju deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās

6. Par kandidāta izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē

7. Par pārstāvja nominēšanu dalībai Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupā

8. Par atļaujām savienot amatus

8.1. Par atļauju Andrim Bergam savienot amatus

8.2. Par atļauju Aleksandram Čmiļam savienot amatus

8.3. Par atļauju Inārai Brencei savienot amatus

8.4. Par atļauju Edgaram Nolbergam savienot amatus

9. Par Olaines 1. un 2.vidusskolas 1.klašu skolēnu apsveikšanu Zinību dienā

10. Par Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās

11. Par Olaines novada pašvaldības kapitālsabiedrības  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZEIFERTI” 2020.gada pārskatu

12. Par zemesgabalu atsavināšanu, pirkuma maksu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu ar zemes nomniekiem

12.1. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Lazdas” Nr.2639 (Jāņupē)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

12.2. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Liepas”  Nr.51 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

12.3. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Jāņupe-2” Nr.198/308 (Jāņupē)  atsavināšanu,  pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

12.4. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Tiltiņi” Nr.30 (Stīpniekos)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

13. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu un  piekrišanu zemju  iegūšanai īpašumā

13.1. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā „Ezītis” Nr.220 un  “Ezītis” Nr.221 (Ezītī) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā Ļ. B.

13.2. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā „Komutators” Nr.3 (Medemciemā) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā P. B.

13.3. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Nomaļu ielā 11 (Grēnēs) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā J. P.

14. Par nekustamā īpašuma “Ūdrainītes” (Jaunolainē) nomas līguma,  noslēgta ar SIA „Sabiedrība Mārupe’’ pagarināšanu

15. Par nekustamā īpašuma „Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas" (Olaines pagastā) apbūves tiesību izsoles protokola apstiprināšanu

16. Par Olaines novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu elektroniskā  izsolē, Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3

17. Par nekustamo īpašumu-zemesgabalu atsavināšanas izsoļu rezultātu apstiprināšanu

17.1. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Atlantika” Nr.15 (Jāņupē)  atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

17.2. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Dzelmes” Nr.4208 (Jāņupē)  atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

17.3. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Puriņi” Nr.3192 (Jāņupē)  atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

18. Par atsavināto nekustamo īpašumu (zemes) izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

19. Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu izbeigšanu

19.1. ​​​​​​​Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.429 izbeigšanu

19.2. ​​​​​​​Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.430 izbeigšanu

19.3. ​​​​​​​Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.303 izbeigšanu

20. Par Olaines novada domes 2021.gada 16.jūnija sēdē apstiprinātiem saistošajiem noteikumiem Nr. SN8/2021 “Grozījumi Olaines novada domes 2018.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.SN9/2018 “Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā””

21.Par ceļa servitūta (reālservitūta) nodibināšanu uz nekustamā īpašuma “Ziediņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0146

22. Par ielu nosaukumu un adreses piešķiršanu/maiņu dārzkopības sabiedrībā "VEF-Baloži" (Medemciemā)

23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “VEF-Baloži” (Medemciemā) zemes vienības daļai 

24. Par nekustamo īpašumu d/s Mežsētu dārzs Nr.23 un d/s Mežsētu dārzs Nr.24  (Jāņupē) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

25. Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

25.1. Par ierīcības projekta nekustamiem īpašumiem Puķulejas un Tērvetes (Medemciemā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājuma, adresācijas noteikšanu

25.2.​​​​​​​ Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Alberti 2 (Jaunolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

25.3. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Smilgas 2 (Pēterniekos) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

25.4. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Baudas (Blijās) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

26. Par projektu finansējumu

26.1. ​​​​​​​Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Puriņi” projekta „Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Puriņi” koplietošanas iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem izbūve” finansējumu

26.2. Par biedrības “LUBAUŠI” projekta “Cietā seguma (asfalta) izbūve koplietošanas ceļiem Jaunolainē, Lubaušu ciemā” finansējumu

26.3. ​​​​​​​Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Stūnīši” projekta ''''Stūnīši'' koplietošanas zemes pievadceļu labiekārtošana finansējumu

27. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu konteinera – noliktavas iegādei

28. Par E. D. uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

29. Par dzīvokļa īpašuma Meža ielā 6-7 (Jaunolainē) dāvinājumu Olaines novada pašvaldībai

30. Par dzīvokļa Jelgavas ielā 24-71 (Olainē) atsavināšanu

31. Par dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda

32. Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Zeiferta ielā 3-_ (Olainē) sociālā statusa noteikšanu un sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar D. Š.

33. Par sociālo istabu īres tiesību piešķiršanu

33.1. ​​​​​​​Par sociālās istabas Zemgales ielā 31 (Olainē) īres tiesību piešķiršanu M. L.

33.2. ​​​​​​​Par sociālās istabas  Zemgales ielā 31 (Olainē) īres tiesību piešķiršanu H. L.