2023. gada 23. augusta domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu

2.1.  Par Olaines novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Olaines 2.vidusskolas direktorei

2.2. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Olaines novada pašvaldības administrācijas darbiniekam

3. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu un deleģēšanas līguma slēgšanu ar Nodibinājumu "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs"; pielikums

4. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Olaines 1.vidusskolā, Olaines 2.vidusskolā un Olaines pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”

5. Par projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” telpu vienkāršota atjaunošana un teritorijas labiekārtošana 2. kārta” iesniegumu

6. Par  projektu finansējumu

6.1. Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Ezītis” projekta “Sūkņu stacijas  modernizācija”  finansējumu

6.2. svītrots no darba kārtības

7. Par atļauju Veldai Veinbergai savienot amatus

8. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

8.1. Par sociālajiem pakalpojumiem Olaines novadā; pielikums

8.2. Par Olaines novada domes 2009.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.140 “Par licences un licences kartītes izsniegšanas kārtību pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo taksometru pārvadājumu tarifu Olaines novada administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem; pielikums

9. Par Olaines novada pašvaldības domes 2023.gada 26.jūlija sēdes lēmuma “Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas (Jaunolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu un adrešu noteikšanu” (8.prot., 18.2.p.) grozījumu

10. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

10.1. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala “Circeņi” (Grēnēs) izsoles protokola apstiprināšanu

10.2. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Tulpe” Nr.163 (Rājumos) izsoles protokola apstiprināšanu

11. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.1. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Zīles” Nr.148 (Vaivados) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.2. Par zemesgabala „Cīruļi”  (Pēterniekos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.3. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Bērziņi” Nr.187 (Rājumos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  ar zemes nomnieku

12. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Blukas 5.zemes vienībai (Pārolainē) atcelšanu; pielikums

13. Par nekustamo īpašumu Jāņupe-2 Nr.72/431 un Jāņupe-2 Nr.81/440 (Jāņupē) apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

14. Par atsavināto nekustamo īpašumu izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

15. Par dzīvojamās telpas (istabas) īres līguma noslēgšanu ar L G

16. Par braukšanas izdevumu kompensāciju piešķiršanu

16.1. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu N B

16.2. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu M O

16.3. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu V S

16.4. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu M O

16.5. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu O G

16.6. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu V G

16.7. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu I B

16.8. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu J T

16.9. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu I K – L

16.10. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu Z G

16.11. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu S L

16.12. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu V P

16.13. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu O T

17. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Straume” Nr.22 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu (par nākamās augstākās cenas solītājas -  L Š nosolīto cenu)

18. Par nekustamā īpašuma “Ūdrainītes” (Jaunolainē) nomas līguma pagarināšanu

19. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “VEF Baloži” projekta “Ceļa seguma maiņa – asfaltēšana  DKS “VEF Baloži” teritorijas daļā” finansējumu