2023. gada 26. aprīļa domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Olaines 2.vidusskolas direktora vietniecei saimnieciskajā darbā

3. Par privātās kapitālsabiedrības - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemgales 29” 2022.gada pārskatu

4. Par Olaines novada pašvaldības 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

5. Par Olaines novada pašvaldības 2022.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu

6. Par Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” darba plānu; 2023. gada darba plāns; 2022. gada darba plāna izpilde

7. Par Olaines novada domes 2017.gada 23.augusta sēdes lēmuma “Par Olaines novada domes un pašvaldības ētikas komisiju” grozījumu

8. Par Olaines novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu; darba uzdevums

9. Par grozījumiem Olaines novada attīstības programmā 2014. -2020. gadam; grozījumi

10. Par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu dzīvokļa Stacijas ielā 40-30 (Olainē) remontam

11. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Komutators” Nr.15 (Medemciemā) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

12. Par atsavināto nekustamo īpašumu (zemes) izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

13. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Druva” Nr.51 (Jāņupē) iznomāšanu 

14. Par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu 

15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nekustamā īpašuma „Birznieku masīvs 1” (Olaines pagastā) zemes vienības daļai

16. Par nekustamo īpašumu apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

16.1. Par nekustamo īpašumu Celtnieks Nr.136 un Celtnieks Nr.137 (Stīpniekos) apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

16.2. Par nekustamo īpašumu Ezītis Nr.332 un Ezītis Nr.333 (Ezītī) apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

16.3. Par nekustamo īpašumu Ezītis Nr.215 un Ezītis Nr.216 (Ezītī) apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

17. Par nekustamā īpašuma Ķesteri (Pēterniekos) sadalīšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu

18. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem Martas iela 4 un Martas iela 6 (Jaunolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

19. Par Olaines novada domes 2022.gada 23.novembra sēdes lēmuma “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Celtnieku iela 3 (Olainē) zemes vienības sadalei” grozījumiem

20. Par Olaines novada domes 2022.gada 27.aprīļa sēdes lēmuma “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Rītupes 1 (Grēnēs) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 003 0005 sadalei” atcelšanu un jaunu zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu

21. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Zemgaļi-1” (Jaunolainē) atcelšanu

22. Par dzīvojamo telpu Zemgales ielā 31 (Olainē) nodošanu īres lietošanā

22.1. Par dzīvojamās telpas (istabas) Zemgales ielā 31-_ (Olainē) nodošanu H L īres lietošanā

22.2. ​​​​​​​Par dzīvojamās telpas (sociālās istabas) Zemgales ielā 31-_ (Olainē) nodošanu J L īres lietošanā

23. Par aizņēmuma saņemšanu prioritāram investīciju projektam  “Apgaismojuma izbūve posmā Olaines pilsēta līdz atpūtas vietai “Līduma karjers””