2023. gada 26. jūlija domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Ludmilas Osipovas atbrīvošanu no Olaines 2.vidusskolas direktores amata

3. Par Veldas Veinbergas iecelšanu  Olaines 2.vidusskolas direktores amatā

4. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” nolikuma apstiprināšanu

5. Par dārzkopības kooperatīvo sabiedrību projektu finansējumu

5.1. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Lazdas” projekta “Ceļa izbūve un remonts DKS “Lazdas” teritorijā” finansējumu

5.2. ​​​​​​​Par Latvijas Republikas Rīgas rajona Olaines pagasta Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Puriņi” projekta „Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Puriņi” koplietošanas iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem izbūve” finansējumu

5.3. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “CERIŅI M” projekta “DKS “Ceriņi M” ceļu seguma uzlabošana, ieklājot asfalta ceļa segumu” finansējumu

5.4. ​​​​​​​Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Jāņupe- 2” projekta “Iebraucamā ceļa DKS “Jāņupe 2” teritorijā labiekārtošana no autoceļa V12”, finansējumu

6. Par pašvaldības līdzdalības izbeigšanu SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”

7. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pierobežnieku

7.1. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Atlantika  188A” (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pierobežnieku

7.2. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Bērziņi 6A” (Rājumos ) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pierobežnieku

8. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

8.1. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Ezītis” Nr.223  un “Ezītis”Nr.224 (Ezītī) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

8.2. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Gavana” Nr.62  (Stīpniekos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomniekiem

9. Par dzīvokļu īpašumu pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu 

9.1. ​​​​​​​Par dzīvokļa īpašuma Stacijas ielā 40-8 (Olainē) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

9.2. ​​​​​​​Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 28-83 (Olainē) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

10. Par nekustamo īpašumu-zemesgabalu atsavināšanas izsoļu rezultātu apstiprināšanu

10.1. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Straume” Nr.22 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

10.2. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Zīles” Nr.309 (Vaivados) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

10.3. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Bērziņi” Nr.87 (Rājumos) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

10.4. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ziediņi” Nr.177 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

10.5. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi-2” Nr.3707 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

10.6. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Rīga” Nr.43 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.  Par piekrišanu zemes dārzkopības sabiedrībā “VEF-Baloži” Nr.868 (adrese Mežraga iela 5, Medemciems, Olaines pag., Olaines nov. ) iegūšanai īpašumā J K (Y K)

12. Par Olaines novada domes 2023.gada 26.aprīļa sēdes lēmuma “Par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu dzīvokļa Stacijas ielā 40-30 (Olainē) remontam” (4.prot., 10.p) grozījumiem 

13.Par aizņēmuma saņemšanu

13.1. ​​​​​​​Par aizņēmuma saņemšanu ceļu būvniecības projektam “Pašvaldības autoceļa CA035 Darvdedži-Kažoki virsmas apstrādes darbiem”

13.2. ​​​​​​​Par aizņēmuma saņemšanu ceļu būvniecības projektam “Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūve posmā no Sveņķu ielas Grēnes ciemā līdz dzelzceļa pieturvietai "Jaunolaine", Jaunolaines ciemā, Olaines novadā”

13.3. ​​​​​​​Par aizņēmuma saņemšanu ceļu būvniecības projektam “Kopīga gājēju un velosipēdu ceļa izbūve posmā no valsts galvenā autoceļa A8 līdz Pēternieku ciemam, autoceļa V28 nodalījuma joslā, Olaines novadā”

14. Par zemes vienības “Stacija Baloži koplietošanas zeme” (Stūnīšos) sadalīšanu

15. Par nekustamā īpašuma (zemes daļas) “Stacija “Baloži” koplietošanas zeme” iznomāšanu sakņu dārzu izveidošanai  un uzturēšanai

16. Par nekustamo īpašumu Kārklāji-2 un Raitas (Olaines pagastā) apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

17. Par zemes vienības daļas atdalīšanu no nekustamā īpašuma Vaivadi - D/S koplietošanas zemes

18. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem apstiprināšanu

18.1. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam V1088 (Olaines pagastā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu, nosaukumu piešķiršanu

18.2. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas (Jaunolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu un adrešu noteikšanu

19. Par detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem atcelšanu

19.1. ​​​​​​​Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lāčplēši (Olaines pagastā) atcelšanu

19.2. ​​​​​​​Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Saulespuķes (Pēterniekos) atcelšanu

20. Par Olaines novada pašvaldības domes 2023.gada 31.janvāra sēdes lēmuma “Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma Rīgas pilsētas meža fonds (Olaines novadā) zemes vienībām apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu” (1.prot., 25.p.) grozījumu

21. Par pilnvarojumu Olaines novada pašvaldības kapitālsabiedrībai AS „OLAINES ŪDENS UN SILTUMS”  slēgt līgumu ar SIA “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS” par ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas īstenošanu tabakas izstrādājumu ar filtriem atkritumu apsaimniekošanai

22. Par Olaines novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm 2023.gada vasaras sezonā; pielikums

23. Par grozījumiem Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr.SN1/2023 „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”

24. Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā

25. Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Zeiferta ielā 3- (Olainē) īres līguma noslēgšanu  ar  D Š

26. Par reģistrēšanu Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā

26.1. ​​​​​​​Par S D reģistrēšanu Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā

26.2. ​​​​​​​Par A V reģistrēšanu Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā

27. Par uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras  “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

27.1. ​​​​​​​Par V P uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

27.2. ​​​​​​​Par J K uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

27.3. Par K P uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras  “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

27.4. ​​​​​​​Par R B uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

27.5. ​​​​​​​Par K K uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

27.6. ​​​​​​​Par J O uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā