2023. gada 31. janvārī domes sēdē izskatītie jautājumi

 

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023.gadam; Saistošie noteikumi Nr. SN1/2023 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"; Pamatbudžeta ieņēmumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām; Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām; Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām; Pašvaldības 2023. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gadosPaskaidrojuma raksts

3. Par Olaines novada pašvaldības iestāžu vadītāju un direktoru darba samaksu (mēnešalgu)

4. Par Olaines novada pašvaldības administrācijas - iestādes „Olaines novada pašvaldība” darbinieku un darbinieku amatu sarakstiem un darba samaksu (mēnešalgām)

5. Par piemaksu par darbu Olaines novada bāriņtiesas darbiniekiem

6. Par atļauju Ģirtam Gabranovam savienot amatus

7. Par atbalstāmajām studiju programmu specialitātēm Olaines novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai

8. Par viena izglītojamā uzturēšanas izmaksām Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs

9. Par viena izglītojama vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmas apguvei Olaines novadā

10. Par akciju sabiedrības „Olaines ūdens un siltums” pamatkapitāla palielināšanu

11. Par Olaines novada domes 2020.gada 25.marta sēdes lēmuma “Par akciju sabiedrības „Olaines ūdens un siltums” pamatkapitāla palielināšanu” (4.prot., 2.1.p.) grozījumiem

12. Par dalību un finansējumu atklātā projektu konkursā

12.1. Par dalību un finansējumu atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2.1 rīcībā — “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”  projektā „Mācību organizēšana Olaines kopstrādes telpās”

12.2. Par dalību un finansējumu atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektā “Jāņupes karjera teritorijas labiekārtošana”

13. Par Olaines novada domes 2021.gada 27.oktobra sēdes lēmuma “Par nepieciešamā finansējuma apstiprināšanu Olaines novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu īstenošanai” (13.prot., 8.p.) grozījumu

14. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

14.1. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Stūnīši” Nr.428A (Stūnīšos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

14.2. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi-2” Nr. 3849 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

15. Par atsavināto nekustamo īpašumu izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

16. Par dzīvokļa īpašuma Zeiferta ielā 3-21 (Olainē) atsavināšanu

17. Par piekrišanu zemes dārzkopības sabiedrībā “Vasara 90”  (Viršos) iegūšanai īpašumā

18. Par piekrišanu zemesgabala Celtnieku ielā 2 (Olainē) sadalīšanai

19. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.357 izbeigšanu

20. Par Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas apstiprināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanu Olaines novada pašvaldībā; Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata

21. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu L R P uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800021350 1/2 domājamo daļu  un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800021350 1/2 domājamās daļas  piekritību pašvaldībai

22. Par nekustamo īpašumu Lejas Nr.529 un Lejas Nr.530 (Jāņupē) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

23. Par zemes vienības daļas atdalīšanu no nekustamā īpašuma

23.1. Par zemes vienības daļas atdalīšanu no nekustamā īpašuma Bērziņi - d/s koplietošanas zemes

23.2. Par zemes vienības daļas atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Cīruļi” (Olaines pagastā)

24. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam atcelšanu

24.1. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Akači” (Grēnēs) atcelšanu

24.2. ​​​​​​​Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Laines (Grēnēs) atcelšanu

25. Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma Rīgas pilsētas meža fonds (Olaines novadā) zemes vienībām apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

26. Par dzīvojamās telpas (istabas) Rīgas ielā 8-_ (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar L B

27. Par dzīvojamās telpas (istabas ½ d.d.) Zemgales ielā 31-_ (Olainē) nodošanu M Ž īres lietošanā

28. Par vietas ierādīšanu V K sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

29. Par uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

29.1. ​​​​​​​Par V L S uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

29.2. Par E L uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

30. Par piekrišanu zemes dārzkopības sabiedrībā Vīksnas   Nr.1661 (Jāņupē) iegūšanai īpašumā

31. Par piekrišanu  nekustamā īpašuma “Dardedzes” (Olaines pagastā) iegūšanai īpašumā