2021. gada 27. oktobra domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines Vēstures un mākslas muzeja direktora atbrīvošanu no amata

3. Par konkursa izsludināšanu uz Olaines Vēstures un mākslas muzeja direktora amatu

4. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes dibināšanu

5. Par Olaines novada jauniešu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu

6. Par Olaines novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu

7. Par piemaksas noteikšanas kritērijiem un piešķiršanas kārtību Olaines novada pašvaldības policijai par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19

8. Par nepieciešamā finansējuma apstiprināšanu Olaines novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu īstenošanai

9. Par projektu finansējumu

9.1. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Ceriņi M” projekta „Koplietošanas infrastruktūras labiekārtošanas pasākumu realizēšana” finansējumu

9.2. Par kooperatīvās sabiedrības „Rīts” projekta “Kooperatīvās sabiedrības “RĪTS” teritorijas labiekārtošana” finansējumu

10. Par zemesgabalu atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu ar zemes nomniekiem

10.1.  Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ezītis”  Nr.313 (Ezītī) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

10.2. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr.430 (Pēterniekos)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

10.3. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi - 2” Nr. 3886 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

10.4. Par zemes gabala dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi - 2” Nr. 3838 (Jāņupē)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

10.5. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi - 2” Nr. 3812 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

10.6. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Liepkalnes 1” Nr.6 (Jāņupē)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

10.7. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Celtnieks” Nr.64 (Stīpniekos)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 24-71 (Olainē) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku

12. Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma -zemes atsavināšanu elektroniskā  izsolē;
Pielikums Nr.1 Nekustamais īpašums-zemesgabals dārzkopības sabiedrībā “Plakanciema Egles” Nr.122, Vaivadi;
Pielikums Nr.2 Nekustamais īpašums-zemesgabals dārzkopības sabiedrībā Tiltiņi” Nr.297, Stīpnieki.

13. Par atsavināto nekustamo īpašumu (zemes) izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

14. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā

14.1. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Vecais Purvs” (Grēnēs) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā SIA “Anidax Eko”  

14.2. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Plakanciema Egles” Nr.230 (Vaivados) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā E P  

14.3. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Strazdu ielā 2 (Olainē)

15. Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu izbeigšanu

15.1. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.392 izbeigšanu

15.2. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.760 izbeigšanu

16. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Lībieši” Nr.1191 (Jāņupē) iznomāšanu B L

17. Par 2021.gada 8.jūlija Sadarbības memoranda par industriālā parka “Birznieki” attīstību, grozījumiem

18. Par nekustamā īpašuma Zeiferta ielā 2 (Olainē) īpašuma sastāvā ietilpstošās  Koledža-laboratorijas korpusa un tās funkcionēšanai nepieciešamā zemesgabala atsavināšanu bez atlīdzības Olaines novada pašvaldībai

19. Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Olaines  novadā; Olaines novada pašvaldības noteikumi Nr.NOT1/2021  “Par medību tiesību piešķiršanas kārtību Olaines  novadā”

20. Par 2020.gada 3.decembra Medību tiesību nomas līguma grozījumiem

21. Par nekustamā īpašuma Rubeņi Lībieši nobrauktuve (Jaunolainē) iegūšanu īpašumā bez atlīdzības Olaines novada pašvaldības īpašumā sabiedrības vajadzībām

22. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu un zemesgabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, piekritību Olaines novada pašvaldībai

23. Par grozījumiem Olaines novada domes 2021.gada 22.septembra sēdes lēmumā “Par nekustamā īpašuma Rutku-Kalēji (Olaines pagastā) sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu” (12.prot., 27.p.)

24. Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

24.1. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Selgas (Pēterniekos) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

24.2. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Pipariņi (Jaunolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

24.3. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Stacijas iela 50 (Olainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

25. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Lielgailīši 1 (Grēnēs) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 003 0519 sadalīšanai, zemes vienības zem ceļa iegādi Olaines novada pašvaldības īpašumā sabiedrības vajadzībām

26. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Emīlijas (Stūnīšos), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 001 0068

27. Par pašvaldības dzīvokļu Zemgales ielā 2-57 (Olainē) un Stacijas ielā 20-36 (Olainē) remontu

28. Par dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda

29. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim “Birznieki 1” (Jaunolainē)

30. Par mājokļa pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām

31. Par Olaines novada domes saistošo noteikumu grozījumiem

31.1. Par Olaines novada domes 2019.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr.SN13/2019 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā” grozījumiem

31.2. Par Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr.SN1/2021 „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” grozījumiem