2022. gada 21. jūnija domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par  2009.gada 26.novembra nomas  līguma par nekustamā īpašuma “Birznieku masīvs 1” (Olaines pagastā) un 2014.gada 8.janvāra pārjaunojuma līguma par nekustamā īpašuma “Birznieku masīvs 2” (Olaines pagastā) pārjaunojumu

3. Par Olaines novada pašvaldības 2021.gada publisko pārskatu; Publiskais pārskats

4. Par Olaines 1. un 2.vidusskolas 1.klašu skolēnu apsveikšanu Zinību dienā

5. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

5.1.  Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Plakanciema Egles” Nr. 189 (Vaivados) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

5.2.  Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi-2” Nr. 3864 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

5.3. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Medņi” Nr.52 (Jāņupē)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

6. Par dzīvokļa īpašuma Kūdras  ielā 13-27 (Olainē) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku

7. Par Olaines novada pašvaldības nekustamo īpašumu (zemju) atsavināšanu elektroniskās izsolēs; 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums; 5.pielikums; 6.pielikums

8. Par Zemes nomas līguma Nr. 768 grozījumiem

9. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā

9.1. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā “Lībieši” Nr.1162 (Jāņupē) un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā O P

9.2.  Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Piparkūkas” (Olaines pagastā) un piekrišanu iegūst īpašumā zemi SIA "RTRK projekti"

9.3. Par piekrišanu zemes “Rieksti” (Olaines pagastā) iegūšanai īpašumā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Kleinis"

9.4. ​​​​​​​Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi–2” Nr.3573 (Jāņupē) un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā O L

10. Par atsavināto nekustamo īpašumu (zemju)  izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

11. Par ielu nosaukumu piešķiršanu un adresācijas maiņu/piešķiršanu dārzkopības sabiedrībā “Ozollejas”

12. Par nekustamo īpašumu zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

12.1. ​​​​​​​Par nekustamo īpašumu VEF - Baloži 337 un VEF - Baloži 338 (Medemciemā) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

12.2. ​​​​​​​ Par nekustamo īpašumu Komutators Nr.151 un Komutators Nr.152 (Medemciemā) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

13. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Atvases-1 (Medemciemā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

14. Par grozījumu Olaines novada domes 2010.gada 27.oktobra nolikumā Nr.5 „Par Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta programmā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietojuma kārtību”

15. Par grozījumu Olaines novada domes 2019.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.SN13/2019 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā’’

16. Par grozījumiem Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr.SN1/2022 „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”

17. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Andrim Bergam

18. Par citas personas iemitināšanu Olaines novada pašvaldībai piederošā dzīvoklī Zeiferta ielā 20 (Olainē)

19. Par reģistrēšanu Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā

19.1.  ​​​​​​​Par A S reģistrēšanu Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā

19.2. ​​​​​​​ Par K D reģistrēšanu Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā

20. Par vietu ierādīšanu sociālajā istabā Zemgales ielā 31 (Olainē)

20.1. ​​​​​​​Par vietas ierādīšanu N P sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

20.2. ​​​​​​​ Par vietas ierādīšanu D  sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

20.3. ​​​​​​​ Par vietas ierādīšanu J L sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

20.4. ​​​​​​​ Par vietas ierādīšanu M O sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

21. Par M M iesniegumu par zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu par Olaines novada pašvaldības policijas 2022.gada 11.janvārī veikto administratīvo aizturēšanu administratīvā pārkāpuma lietā

22. Par dzīvokļa Parka ielā 16-15 (Olainē) remontu