2022. gada 23. novembra domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Olaines Kultūras centra Jaunolaines Kultūras nama senioru vokālā ansambļa "Sarma" vadītājai

3. Par dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas maksājumiem 2023.gadā AS “Olaines ūdens un siltums” apsaimniekojamās mājās (Olaines pilsētā un Olaines pagastā) 

4. Par 2002.gada 9.jūlija Aizdevuma līguma Nr.076-021 pārjaunojumu

5. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

5.1. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr. 293 (Ezītī) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

5.2. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Liepkalnes-1” Nr. 41 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

6. Par atsavināto nekustamo īpašumu (zemes) izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

7. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.632 izbeigšanu

8. Par  nedzīvojamo telpu Jelgavas ielā 32, Olainē nomas līguma pagarināšanu

9. Par  nomas līguma ar Rīgas rajona Olaines pagasta zemnieku saimniecības “Kalnāji’’ pagarināšanu (Jautājuma izskatīšana atlikta uz Finanšu komitejas 2022. gada 14. decembra sēdi)

10. Par dzīvokļa Jelgavas ielā 12 – _ (Olainē)  remontu

11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.1. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vizbule 100” (Jāņupē ) izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.2. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr.453 (Pēterniekos) izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.3. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Atlantika” Nr.200, (Jāņupē ) izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.4. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Atlantika” Nr.201, (Jāņupē ) izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.5. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma-zemesgabala “Purņi”, (Jāņupē ) izsoles rezultātu apstiprināšanu

12. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 21A (Olainē) un “Olaines kūdra” (Grēnēs) iegūšanu īpašumā bez atlīdzības Olaines novada pašvaldības īpašumā sabiedrības vajadzībām

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu

14. Par nekustamo īpašumu zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

14.1. ​​​​​​​ Par nekustamo īpašumu Liepkalnes - 1 Nr.100, Liepkalnes - 1 Nr.101, Liepkalnes - 1 Nr.102 (Jāņupē) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

14.2.  ​​​​​​​Par nekustamo īpašumu Mežsētu dārzs Nr.85 un Mežsētu dārzs Nr.86 (Jāņupē) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

15. Par nekustamā īpašuma Rūķi 1 (Pārolainē) sadalīšanu, adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu

16. Par zemes vienības daļas atdalīšanu no nekustamā īpašuma Atlantika - d/s koplietošanas zemes

17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Celtnieku iela 3 (Olainē) zemes vienības sadalei

18. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ālupi 3” (Olaines pagastā), grozot Olaines novada teritorijas plānojumu

19. Par dzīvokļa īpašuma Zemgales ielā 2 – _ (Olainē)  īres līguma noslēgšanu ar M L

20. Par M V uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

21. Par Olaines novada konkursa „Jauniešu gada balva” rezultātu apstiprināšanu