2023.gada 27.septembra domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.

2.1. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Magonīte” pavārei

2.2. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Olaines Kultūras centra Olaines Kultūras nama bērnu vokālā ansambļa "Fantāzija", Olaines Kultūras nama vokālā ansambļa "Ivuški" un Jaunolaines Kultūras nama bērnu vokālā ansambļa “Spārītes” vadītājai

2.3. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Olaines Kultūras centra Olaines Kultūras nama bērnu deju kolektīva "Oļi" vadītājam

3. Par Rūtas Bergmanes iecelšanu Olaines Kultūras centra direktora amatā

4. Par gatavību 2023./2024.mācību gadam

4.1. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestāžu „Zīle”, „Magonīte”, „Dzērvenīte”, “Ābelīte” un “Čiekuriņš” gatavību 2023./2024.mācību gadam

4.2. Par Olaines 1. un 2.vidusskolas un Olaines Mūzikas un mākslas skolas gatavību 2023./2024.mācību gadam

4.3. Par Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas gatavību 2023./2024.mācību gadam

5. Par viena izglītojamā uzturēšanas izmaksām Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs

6. Par Olaines novada konkursu “Jauniešu gada balva”; NolikumsPieteikuma veidlapa

7. Par Olaines novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanuNolikumsPieteikuma veidlapa

8. Par grozījumu Olaines novada domes 2022.gada 21.decembra sēdes lēmumā “Par stipendiju piešķiršanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”

9. Par stipendiju piešķiršanu studējošiem studentiem

10. Par biedrības “VeVi” projekta “Projekts VII daļa Vidagas iela 20, Jaunolaine” finansējumu

11. Par noteikumu apstiprināšanu

11.1. Par Olaines novada pašvaldības personas datu apstrādes noteikumiem; Noteikumi; Pielikums

11.2. Par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusa noteikšanas kartību; Noteikumi

12. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

12.1. Par kārtību Olaines novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos; Noteikumi

12.2. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Olaines novadā; Noteikumi

12.3. Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Olaines novadā; Noteikumi

13. Par Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040.gadam apstiprināšanu; Stratēģija; Publiskās apspriešanas protokols; Ziņojums

14. Par Olaines novada attīstības programmas līdz 2028.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu; Esošā situācija; Stratēģiskā daļa; Rīcības plāns; Uzraudzības kārtība; Investīciju plāns; Publiskās apspriešanas protokols; Ziņojums; Vides pārskats

15. Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes) atsavināšanu elektroniskā  izsolē; 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums, 4.pielikums

16. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksa apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

16.1. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „VEF-Baloži Nr.591A” (Medemciemā) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pierobežnieku

16.2. Par zemesgabala Pionieru ielā 83 (Jaunolainē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

17. Par dzīvokļa īpašuma Parka ielā 1-24 (Olainē) atsavināšanu

18. Par atsavināto nekustamo īpašumu izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

19. Par starpgabala dārzkopības sabiedrībā “Ežupe” Nr.117A (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pierobežnieku

20. Par nekustamā īpašuma Bauskas iela (Grēnēs) pieņemšanu bez atlīdzības Olaines novada pašvaldības īpašumā

21. Par piekrišanu zemes dārzkopības sabiedrībā Jāņupe-2 Nr.231/5 (Jāņupē) iegūšanai īpašumā

22. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem apstiprināšanu

22.1. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Lāči (Pēterniekos) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

22.2. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Mazālupi-II (Medemciemā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

23. Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 80800060485 piekritību pašvaldībai

24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu

25. Par nekustamā īpašuma Jaunaudzes (Jaunolainē) detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu

26. Par nekustamo īpašumu Atlantika Nr.188 un Atlantika 188A (Jāņupē) apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

27. Par zemes vienības daļas atdalīšanu no nekustamā īpašuma Atlantika - D/S koplietošanas zemes (Jāņupē)

28. Par braukšanas izdevumu kompensāciju piešķiršanu

28.1. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu L Š

28.2. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu J Š

28.3. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu K N

28.4. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu K A

28.5. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu M M

28.6. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu I K

28.7. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu S V

28.8. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu U L

28.9. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu K P

28.10. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu S B

29. Par S T uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

30. Par dzīvokļa īpašuma Zeiferta iela 3-_ (Olainē) dāvinājumu Olaines novada pašvaldībai

31. Par dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda