2021. gada 22. septembra domes sēdē izskatītie jautājumi

 

1.Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par grozījumiem Olaines novada domes 2021.gada 27.janvāra sēdes lēmumā “Par Olaines novada pašvaldības administrācijas – iestādes “Olaines novada pašvaldība” darbinieku un struktūrvienību darbinieku amatu sarakstiem un darba samaksu (mēnešalgām)” (1.prot., 4.p.)

3. Par gatavību 2021./2022.mācību gadam

3.1. Par Olaines 1. un 2.vidusskolas un Olaines Mūzikas un mākslas skolas gatavību 2021./2022.mācību gadam

3.2. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestāžu „Zīle”, „Dzērvenīte”, “Ābelīte” un „Magonīte” gatavību 2021./2022.mācību gadam

4. Par viena izglītojamā uzturēšanas izmaksām Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs

5. Par nolikumiem

5.1. Par Olaines 1.vidusskolas nolikumu; Nolikums

5.2. Par Olaines 2.vidusskolas nolikumu; Nolikums

6. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvokļa īpašumam  Stacijas ielā 22-11 (Olainē) un dzīvokļa nodošanu Olaines 1.vidusskolai

7. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa atcelšanu dzīvoklim Zemgales ielā 2-57 (Olainē)

8. Par dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda

9. Par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu dzīvokļa Meža ielā 6-17 (Jaunolainē) remontam

10. Par dzīvokļa īpašuma Zemgales  ielā 51-11 (Olainē) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku

11. Par atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu

11.1. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Druva” Nr.35 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.2. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vaivadi” Nr.141 (Vaivados)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.3. Par zemes starpgabala dārzkopības sabiedrībā Ezītis  284A (Ezītī) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar ēku (būvju) īpašnieku

12. Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes atsavināšanu elektroniskā  izsolē; pielikumi: Atlantika Nr.15; Lejas Nr.601; Vaivadi Nr.27

13. Par atsavināto nekustamo īpašumu (zemes) izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

14. Par atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

14.1.  Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Lazdas” Nr.2653 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

14.2. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ceriņi-M” Nr.4554 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

14.3. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa “Bērzpils 10”-1 (Stūnīšos) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

15. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Zemgales ielā 37 (Olainē)

16. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamajiem īpašumiem un  piekrišanu iegūšanai īpašumā

16.1. ​​​​​​​ Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Ingmāri” (Olaines pagastā) un  piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā SIA “Swiss Eco”

16.2. ​​​​​​​ Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Jaunbriģi”  (Pēterniekos) un  piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā SIA “Ziemeļlatvijas meži”

17. Par sadarbības līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži”

18. Par nekustamā īpašuma Nomaļu iela (Grēnēs) iegādi Olaines novada pašvaldības īpašumā sabiedrības vajadzībām

19, Par finansējumiem

19.1. ​​​​​​​Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Vīksnas” projekta „DKS “Vīksnas” koplietošanas iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem izbūve” finansējumu

19.2. ​​​​​​​Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Celtnieks” projekta „Dārzkopības sabiedrības „Celtnieks” koplietošanas iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem izbūve” finansējumu

20. Par aizņēmumu saņemšanu Valsts kasē

20.1. ​​​​​​​Par aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē ERAF projekta Nr.4.2.2.0/17/I/080 “Olaines novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes izveidei” līdzfinansējuma nodrošināšanai

20.2. ​​​​​​​Par aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē ERAF projekta Nr.9.3.1.1/19/I/024 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā” līdzfinansējuma nodrošināšanai

21. Par grozījumiem Olaines novada attīstības programmā 2014.-2020.gadamGrozījumi Olaines novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam

22. Par Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040.gadam izstrādes uzsākšanu; Pielikums: darba uzdevums, izstrādes process un izpildes termiņi

23. Par Olaines novada domes 2020.gada 22.oktobra sēdes lēmuma “Par Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (15.prot., 1.p.) atcelšanu

24. Par Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam pilnveidotās (3.0) redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai:

Olaines novada teritorijas plānojums (redakcija 3.0) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa (Olaines novada funkcionālā zonējuma kartes)

Institūciju atzinumu apkopojums

Iesniegumu apkopojums, kuri saņemti 2.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā

25. Par grozījumiem Olaines novada domes 2021.gada 28.jūlija sēdes lēmumā “Par ielu nosaukumu un adreses piešķiršanu/maiņu dārzkopības sabiedrībā "VEF-Baloži" (Medemciemā)” (9.prot., 22.p.)

26. Par zemes vienību daļu atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Puriņi” dārzkopības sabiedrības  koplietošanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 022 0723 (kadastra numurs 80800220723) (Jāņupē), izveidojot jaunus pastāvīgus nekustamos īpašumus

26.1. ​​​​​​​Par zemes vienības daļas atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Puriņi” dārzkopības sabiedrības  koplietošanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 022 0723 (kadastra numurs 80800220723) (Jāņupē), izveidojot jaunu pastāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu Puriņi Nr.3182A

26.2. ​​​​​​​Par zemes vienības daļas atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Puriņi” dārzkopības sabiedrības  koplietošanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 022 0723 (kadastra numurs 80800220723) (Jāņupē),  izveidojot jaunu pastāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu Puriņi Nr.3183A

27. Par nekustamā īpašuma Rutku-Kalēji (Olaines pagastā) sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu

28. Par nekustamo īpašumu d/s Vīksnas Nr.1570 un d/s Vīksnas Nr.1571 (Jāņupē) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

29. Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

29.1. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamiem īpašumiem Āboliņš, Rančo un Dakota (Olaines pagastā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

29.2. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Upenieku iela 4 (Grēnēs) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

30. Par Olaines novada domes 2019.gada 22.maija sēdes lēmuma “Par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Mazirbītes”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 009 0228 un nekustamā īpašuma “Vistiņu ceļš”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 009 0229 (Jaunolainē)” (5.prot., 21.p.) atcelšanu

31. Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Jelgavas ielā 18-48 (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar Z Š

32. Par vietas ierādīšanu F D sociālajā istabā Zemgales ielā 31-111 (Olainē)

33. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Āboli” un “Virpuļi” (Olaines pagastā) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā Rīgas rajona Olaines pagasta zemnieku saimniecībai “Kalnāji”

34. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.215 izbeigšanu