2022. gada 23. marta domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu
 
 
 
4. Par 2021.gada finanšu pārskatiem

4.11. Par p/a "Olaines sociālais dienests" 2021. gada finanšu pārskata apstiprināšanu

5. Par Olaines novada jauniešu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu

6. Par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines novadā Noteikumi Nr.NOT1/2022 "Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines novadā"; Pielikums Nr.1; Pielikums Nr.2

7. Par aizņēmuma ņemšanu prioritāram investīciju projektam “Betona skeitparks,  Zeiferta ielā 10A, Olainē”

8. Par zemesgabalu atsavināšanu, pirkumu maksu apstiprināšanu un pirkumu līgumu noslēgšanu

8.1. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Plakanciema Egles” Nr.59 (Vaivados)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

8.2. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Puriņi”  Nr. 3182A (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pierobežnieku

8.3. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Puriņi”  Nr. 3183A (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pierobežnieku

9. Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes) atsavināšanu elektroniskā  izsolē;
1. pielikums “Vizbuļi-2” Nr.3882;
2. pielikums “Vaivadi” Nr.146;
3. pielikums “Mežsētu Dārzs” Nr.115;
4. pielikums “Straume” Nr.105;
5. pielikums “Ezītis”Nr.314;
6. pielikums “Ezītis” Nr.452

10. Par atsavināto nekustamo īpašumu izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

11. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā

11.1. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Mālu iela 26 (Ielejās) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā T L

11.2. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Mālu iela 28 (Ielejās) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā T L

11.3. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Mālu iela 34 (Ielejās) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā E J

11.4. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā “Medņi” Nr.182 (Jāņupē) un  piekrišanu zemes  iegūšanai  īpašumā S B

12. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.376 izbeigšanu

13. Par nekustamo īpašumu Ezītis Nr.284 un Ezītis Nr.284A (Ezītī) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

14. Par zemes ierīcības projekta nekustamiem īpašumiem Maz-Ķikuļi un Ķikuļi (Jaunolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

15. Par grozījumu Olaines novada domes 2022.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN3/2022 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Olaines novadā”

16. Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmuNoteikumi Nr.NOT2/2022 Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

17. Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Jelgavas ielā 28-_ (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar L Ā

18. Par vietas ierādīšanu N B sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

19. Par uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

19.1. Par E Č uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

19.2. ​​​​​​​Par V V uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā (jautājums svītrots no darba kārtības)

19.3. Par A S uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

20. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu “Ziemeļalpi 1” (Olaines pagastā) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā SIA “Swiss Eco”

21. Par grozījumiem Olaines novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā