Civilās aizsardzības plāns

Olaines novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns un plāna pielikumi:


1. pielikums Olaines novada funkcionālā zonējuma karte

2. pielikums Misas upes applūdināto teritoriju pārskata karte Olaines novadā (situācija uz 2010. gada 15. aprīli)

3. pielikums Misas upes applūdināto teritoriju pārskata karte Olaines novadā (situācija uz 2010. gada 1. aprīli)

4. pielikums Olaines novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums

5. pielikums Vispārējā katastrofu apziņošanas shēma

6. pielikums Olaines novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvs un apziņošanas shēma

7. pielikums Olaines novada sadarbības teritorijas informācijas apmaiņas shēma starp atbildīgajām institūcijām katastrofu gadījumā

8. pielikums Riska kartes ar apzīmējumiem atbilstoši MK noteikumiem Nr. 658 07.11.2017. “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju”

9. pielikums Evakuācijas pulcēšanās vietas Olaines novadā

10. pielikums Potenciālie Olaines un Jaunolaines evakuācijas maršruti, ja aizšķērsota kāda no dzelzceļa pārbrauktuvēm 

11. pielikums Evakuācijai apzinātie transportlīdzekļi

12. pielikums Apzinātās izmitināšanas vietas

13. pielikums Olaines novada pieejamie resursi, kas tiks iesaistīti reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos

14. pielikums Olaines novada pieejamie energoresursi energoapgādes traucējumu gadījumā