2023. gada 21. jūnija domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Olaines novada pašvaldības izpilddirektoru Ģirtu Batragu

3. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Olaines novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku Kristīni Matuzoni

4. Par Olaines novada pašvaldības kapitālsabiedrības Akciju sabiedrības “Olaines ūdens un siltums” 2022.gada pārskatu

5. Par AS “Olaines ūdens un siltums” valdes darbības rezultātu novērtēšanu

6. Par Olaines novada pašvaldības 2022.gada publisko pārskatu

7. Par grozījumu nolikumos

7.1. Par grozījumu Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Zīle” nolikumā

7.2. Par grozījumu Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Dzērvenīte” nolikumā

7.3. Par grozījumu Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte” nolikumā

8. Par Olaines 1. un 2.vidusskolas 1.klašu skolēnu apsveikšanu Zinību dienā

9. Par grozījumu Olaines novada domes 2022.gada 21.decembra sēdes lēmumā “Par stipendiju piešķiršanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” (17.prot., 8.p.)

10. Par projektu iesniegumiem

10.1. Par projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes “Dzērvenīte” ēkas energoefektivitātes uzlabošana Zemgales ielā 39, Olainē” iesniegumu

10.2. Par projekta “Olaines peldbaseina ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegumu

11. Par grozījumiem Olaines novada attīstības programmā 2014. -2020. gadam; Grozījumi

12. Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes) atsavināšanu elektroniskā  izsolē; 1.pielikums; 2. pielikums

13. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Ostinieks” Nr.72 (Stīpniekos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar  zemes nomnieku

14. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Dzelmes” Nr.4123 (Jāņupē) atsavināšanu

15. Par atsavināto nekustamo īpašumu izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

16. Par piekrišanu  nekustamā īpašuma “Bumbieri” (Olaines pagastā) iegūšanai īpašumā

17. Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

17.1. Par Olaines novada domes 2021.gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.SN7/2021 “Par Olaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

17.2. Par Olaines novada domes 2012.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.6 “Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Olaines novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

17.3. Par Olaines novada domes 2011.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Olaines novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

18. Par grozījumiem Olaines novada domes 2017.gada 24.maija sēdes lēmumā “Par Olaines novada pašvaldības sadarbību ar Mārupes novada domi un Jūrmalas pilsētas pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā “(ie)dvesma” sadarbībā ar AS “SEB banka”” (6.prot., 15.p.)

19. Par Olaines novada pašvaldības dalību Nodibinājumā „Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs”

20. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

20.1. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Rīgas iela 21 (Olainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

20.2. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Kūdrāji (Medemciemā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

20.3. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Rītupes 1 (Grēnēs) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

21. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Nāburdziņi-Bullīši (Jaunolainē); 1. pielikums; 2. pielikums

22. Par grozījumiem Olaines novada pašvaldības domes 2023.gada 24.maija sēdes lēmumā “Par Administratīvā līguma noslēgšanu nekustamo īpašumu “Ziemeļi” un “Modri” (Grēnēs) detālplānojuma īstenošanas kārtībai” (5.prot., 16.p.)

23.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamo īpašumu zemes vienību daļām

23.1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Zemgales ielā 1A (Olainē) zemes vienības daļai

23.2. ​​​​​​​ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds” (Olaines pagastā) zemes vienības daļai

24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašuma “Circeņi” (Grēnēs) zemes vienībai

25. Par dzīvokļu Stacijas ielā 32-38  un Stacijas ielā 36-3 (Olainē) īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda

26. Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) īres līguma noslēgšanu

26.1. ​​​​​​​Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Stacijas ielā 36-_ (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar I J

26.2. ​​​​​​​Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Stacijas ielā 32-_ (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar N Z

26.3. ​​​​​​​Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Zemgales ielā 35-_ (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar J V

27. Par sociālā dzīvokļa statusa dzīvoklim Zemgales ielā 2-_ (Olainē) atcelšanu

28. Par dzīvokļa īpašuma Zemgales ielā 2-_ (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar H L

29. Par J M uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

30. Par vienota ūdensapgādes un vienāda kanalizācijas pakalpojumu tarifa piemērošanu visiem AS “Olaines ūdens un siltums” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem

31. Par atļauju savienot amatus

31.1. Par atļauju Ģirtam Batragam savienot amatus

31.2. Par atļauju Kristīnei Matuzonei savienot amatus

32. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Birznieku masīvs 1” (Jaunolainē) zemes vienības sadalei

33. Par grozījumiem Olaines novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmumā “Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu (13.prot., 7.2.p.)