2023. gada 22. februārī domes sēdē izskatītie jautājumi

1.Informācija

1.1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

1.2. Par biedrības “Pierīgas partnerība” 2022.gadā realizētajiem projektiem, veiktajām aktivitātēm un 2023.gadā plānotajiem darbiem

2. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte” darbinieka apbalvošanu

3. Par 2022.gada 27.jūnija  pārjaunojuma līguma par Nekustamā īpašuma „Birznieku masīvs 1” Olaines pagastā, Olaines novadā zemes nomu, grozījumiem

4. Par nekustamā īpašuma “Birznieku masīvs 1” (Jaunolainē) zemesgabala daļas apbūves tiesības līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību “Augstsprieguma tīkls”

5. Par nolikumu apstiprināšanu

5.1. Par Olaines novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu; Nolikums

5.2. Par Olaines Vēstures un mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu

6. Par Olaines Vēstures un mākslas muzeja darbības un attīstības stratēģiju 2023.-2027.gadam; Stratēģija

7. Par Salaspils novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam

8. Par saistošajiem noteikumiem

8.1. Par Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" nolikumu

8.2.  ​​​​​​​Par Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests” maksas pakalpojumiem

9. Par finansējuma piešķiršanu Olaines novada senioru biedrībai „Liepas” projekta “Aktīvo senioru skolas izveide Olaines novada senioru biedrībā” īstenošanai

10. Kārtība, kādā izvieto pārtikas automātus uz Olaines novada pašvaldības zemes īpašuma; Noteikumi Nr.NOT1/2023 “Kārtība, kādā izvieto pārtikas automātus uz  Olaines novada pašvaldības zemes īpašuma”

11. Par vienošanos noslēgšanu ar SIA “Getliņi EKO” par reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādāšanu

12. Par nekustamā īpašuma “Mazirbītes” (Jaunolainē) pieņemšanu bez atlīdzības Olaines novada pašvaldības īpašumā

13. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.205 izbeigšanu un zemesgabala  “Rīga” Nr.12 (Jāņupē) iznomāšanu D J

14. Par nekustamo īpašumu Celtnieks Nr.17 un Celtnieks Nr.18 (Stīpniekos) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Celtnieku iela 2 (Olainē) zemes vienības sadalei

16. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

16.1. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Plakanciema Egles Nr.55/58 (Vaivados) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

16.2. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Jaunstrautiņi  (Pārolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

17. Par dzīvokļa Parka ielā 16-15 (Olainē) remontu (II kārta)

18. Par dzīvokļa Stacijas ielā 40-30 (Olainē) īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā  uz Olaines novada pašvaldības vārda

19. Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Jelgavas ielā 28-_ (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar A S

20. Par sociālā statusa istabas Zemgales ielā 31 (Olainē) piešķiršanu

20.1. ​​​​​​​Par sociālā statusa istabas Zemgales ielā 31-_ (Olainē) piešķiršanu A Č

20.2. ​​​​​​​Par sociālā statusa istabas Zemgales ielā 31-_ (Olainē) piešķiršanu M P

21. Par dzīvojamās telpas (sociālās istabas ½ d.d.) Zemgales ielā 31-_ (Olainē) nodošanu S Š īres lietošanā

22. Par piekrišanu   Dalbes ielā 8 (Olainē)  zemes daļas iegūšanai īpašumā