2023. gada 22. marta domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu

2.1. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Olaines novada pašvaldības administrācijas darbiniekam

2.2. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Olaines Kultūras centra Jaunolaines Kultūras nama bērnu deju kolektīva “Pienenīte” vadītājai, horeogrāfei un vadītājas asistentei

3. Par Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģijas 2023.-2028.gadam apstiprināšanuOlaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģija 2023. - 2028. gadam (Esošās situacijas izvērtējums)Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģija 2023. - 2028. gadam (Statēģiskā un rīcības daļa); Pārskats par Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības startēģijas 2023. - 2028. gadam sabiedrisko apspriešanu

4. Par konkursa izsludināšanu uz Olaines 2. vidusskolas direktora amatu

5. Par 2022.gada finanšu pārskatiem

5.1. Par Olaines 1.vidusskolas 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

5.2. Par Olaines 2.vidusskolas 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

5.3. Par Olaines Mūzikas un mākslas skolas 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

5.4. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle” 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

5.5. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Dzērvenīte” 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

5.6. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Magonīte” 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

5.7. Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte”  2022.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

5.8. Par Olaines Kultūras centra 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

5.9. Par Olaines Sporta centra 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

5.10. ​​​​​​​Par Olaines Vēstures un mākslas muzeja 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

5.11. ​​​​​​​Par p/a „Olaines sociālais dienests” 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

6. Par Olaines novada jauniešu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu

7. Par vasaras nometņu organizēšanu Olaines 1.vidusskolas struktūrvienībā “Olaines sākumskola” un Olaines 2.vidusskolā; Nometnes "Varavīksne" tāme; Nometnes "Zaļās dienas" tāme

8. Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Olaines novadā; Saistošie noteikumi Nr.SN4/2023 "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Olaines novadā"

9. Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no akciju sabiedrības “Olainfarm”

10. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.2.0/22/A/009 “Olaines novada pašvaldības administratīvās ēkas Zemgales ielā 33 energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas līdzfinansējuma nodrošināšanai

11. Par vienošanos noslēgšanu ar SIA “NETTA” par uzkrātā nomas maksas parāda atmaksu

12. Par  nekustamā īpašuma  “VEF Baloži” Nr.59 (Medemciemā) zemesgabala ½ domājamās daļas iznomāšanu

13. Par Olaines novada pašvaldības nekustamo īpašumu (zemes) atsavināšanu elektroniskā  izsolē; 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums; 5.pielikums; 6.pielikums, 7.pielikums; 8.pielikums; 9.pielikums

14. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomniekiem

14.1. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi-2” Nr. 3877 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomniekiem

14.2. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ieviņa-99” Nr.269 (Medemciemā) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

15. Par starpgabala dārzkopības sabiedrībā “Tiltiņi”  Nr. 269 (Stīpniekos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pierobežnieku

16. Par atsavinātā nekustamā īpašuma izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

17. Par dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda

18. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 28-83 (Olainē) atsavināšanu

19. Par dzīvokļa īpašuma Zeiferta ielā 3-21 (Olainē) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

20. Par grozījumiem Olaines novada domes 2022.gada 23.februāra sēdes lēmumā “Par Olaines novada pašvaldības sadarbību ar Mārupes novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”” (2.prot., 16.p.)

21. Par piekrišanu zemesgabala “Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas” (Jaunolainē) atsavināšanai

22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma zemes vienības sadalei

22.1. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas (Jaunolainē) zemes vienības sadalei; pielikums

22.2. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma V1088 (Olaines pagastā) zemes vienības sadalei; pielikums

23. Par nekustamo īpašumu Celtnieku iela 1A un Celtnieku iela 1H (Olainē) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu

25. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

25.1. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Krišjāņi (Pārolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

25.2. Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem Akači, Laines, Bauskas iela (Grēnēs) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

25.3. ​​​​​​​​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Virši Nr.222/223/224/225  (Viršos) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

26. Par zemes vienības daļas atdalīšanu no nekustamā īpašuma Ežupe - d/s koplietošanas zemes; pielikums

27. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Vārpas (Pārolainē) atcelšanu; Saistošie noteikumi Nr.SN5/2023 "Par Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.76 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vārpas” (kad.Nr.8080 008 0095)”, pielikuma Nr.66 atcelšanu"

​​​​​​​28. Par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) Rīgas ielā 8-_ (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar A G

29. Par dzīvojamās telpas (istabas ½ d.d.) Zemgales ielā 31-_ (Olainē) nodošanu A Z īres lietošanā

30. Par uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

30.1. ​​​​​​​Par V I uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

30.2. ​​​​​​​Par G B uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

30.3. ​​​​​​​Par L M uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

31. Par piekrišanu  nekustamā īpašuma “Tošas” (Olaines pagastā) iegūšanai īpašumā