Olaines novada teritorijas plānojums

īstenojams no 2022. gada 7. septembra

Teritorijas plānojums ir Olaines novada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

 

Pamatojoties uz 2022. gada 7.septembra LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 15-2/6171, ir uzsākta 2022. gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.SN5/2022 "Olaines novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" īstenošana.

Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN5/2022 "Olaines novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" (ar grozījumiem)

 

Olaines novada funkcionālā zonējuma karte 2
 

Olaines novada funkcionālā zonējuma karte 1
 

Olaines pilsētas un Grēnes ciema funkcionālā zonējuma karte
 

Medemciema, Stūnīšu un Viršu ciema funkcionālā zonējuma karte
 

Jaunolaines un Blijas ciema funkcionālā zonējuma karte
 

Pārolaines, Uzvaras Līduma un Pēternieku funkcionālā zonējuma karte
 

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

Transporta attīstības vispārīgs plāns; Ceļu pieslēgumu karte pieejama šeit

 


Materiāli ir pieejami arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: Geolatvija.lv - Latvijas Ģeoportāls

 


 

Skatīt karti pilnekrāna režīmā