2021. gada 16. jūnija domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines 1.vidusskolas Attīstības plānu 2021./2022.-2023./2024. mācību gadam; Pielikums

3. Par Olaines novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu

4. Par Olaines novada pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Olaines ūdens un siltums” 2020.gada pārskatu; Pielikums

5. Par valsts budžeta aizdevumu pirmsskolas izglītības iestādes izveidei

6. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

6.1. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi-2” Nr.3819 (Jāņupē)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

6.2.  Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Jāņupe- 2” Nr.15/462 (Jāņupē)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

6.3. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Puriņi” Nr.3059 (Jāņupē )  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

6.4. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Dzelmes” Nr.4048 (Jāņupē )  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

6.5. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Dzelmes” Nr.4123 (Jāņupē )  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

7. Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma -zemes atsavināšanu elektroniskā  izsolēPielikums Nr.1, Pielikums Nr.2

8. Par dzīvokļa īpašuma pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku

8.1. Par dzīvokļa īpašuma Gaismas ielā 4-62 (Stūnīšos) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku

8.2. Par dzīvokļa īpašuma Parka  ielā 6-10 (Olainē) pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar dzīvokļa īrnieku

9. Par dzīvokļa Zemgales ielā 15 – 8 (Olainē)  atsavināšanu

10. Par dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda

11. Par atsavinātā nekustamā īpašuma (zemes)  izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances  

12. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā

12.1. ​​​​​​​ Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā „Ielieči-2” Nr.91 (Rājumos) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā M V  

12.2. ​​​​​​​Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu „Lemeli”   (Stūnīšos) un  piekrišanu zemes  iegūšanai īpašumā SIA “Stunishi RE”  

13. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma izbeigšanu

13.1. ​​​​​​​Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.313 izbeigšanu

13.2. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.348 izbeigšanu

14. Par nekustamā īpašuma „Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas" (Olaines pagastā) apbūves tiesību par  zemes daļu (0.0370 ha ) maksas noteikšanu,  publicējamās informācijas,  mutiskas izsoles noteikumu, līguma un izsoles komisijas apstiprināšanu; Pielikums.

15. Par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai fiziskai personai - saimnieciskās darbības veicējam

16. Par ceļa servitūta (reālservitūta) nodibināšanu uz Olaines novada pašvaldībai piederošā nekustamā  īpašuma „Siliņi-3”  (Olaines pagastā)

17. Par nekustamo īpašumu d/s VEF-Baloži Nr.767 un d/s VEF-Baloži Nr.768 (Medemciemā) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

18. Par nekustamā īpašuma V7 (Olaines pagastā) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 014 0085 sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu; Pielikums

19. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adreses un plānotās adreses noteikšanu

19.1. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Brīvzemnieki (Blijās) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adreses un plānotās adreses noteikšanu

19.2. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Dūšeļ-Lindes (Medemciemā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adreses un plānotās adreses noteikšanu

20. Par Olaines novada domes 2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.8 "Par nekustamā īpašuma "Selgas" 1.zemes vienības detālplānojuma apstiprināšanu un Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr.8 "Nekustamā īpašuma "Selgas" 1.zemes vienība, Olaines pagastā Olaines novada detālplānojuma grafiskā daļa, izmantošanas un apbūves noteikumu izdošanu" atcelšanu" ; Saistošie noteikumi

21. Par Olaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

22. Par grozījumiem saistošajos noteikumos

22.1. ​​​​​​​Par Olaines novada domes 2018.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.SN/2018 „ Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā” grozījumiem

22.2. ​​​​​​​Par Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr.SN1/2021 „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” grozījumiem

23. Par Olaines novada domes 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.2 „Dienesta dzīvokļu izīrēšanas kārtība un lietošanas noteikumi” grozījumiem

24. Par dzīvojamās telpas (istabas) Zemgales ielā 31–_ (Olainē) īres līguma noslēgšanu ar A Ņ

25. Par Z S uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

26. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā „Zīles” Nr.112 (Vaivados) un  piekrišanu ½ domājamās daļas zemes  iegūšanai īpašumā T S

27. Par nekustamā īpašuma „Mežmaļi” (Olainē) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi; Pielikums

28. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

28.1. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Atlantika” Nr.18 (Jāņupē)  atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

28.2. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr.215 (Ezītī)  atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

28.3. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr.216 (Ezītī)  atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

28.4. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Lejas” Nr.601 (Jāņupē)  atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

28.5. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vaivadi” Nr.187 (Vaivados)  atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

28.6. Par nekustamā īpašuma-zemesgabala “Ceplīši” (Olaines pagastā)  atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu