2022. gada 21. decembra domes sēdē izskatītie jautājumi

 

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu Olaines Kultūras centra Olaines Kultūras nama folkloras kopas "Dzedzieda" vadītājai

3. Par 2023./2024.mācību gada 1.klašu komplektēšanu

4. Par bērnu reģistrācijas kārtību 1.klasē Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs; Noteikumi Nr.NOT3/2022 "Par bērnu reģistrācijas kārtību 1. klasē Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs"

5. Par grozījumiem nolikumos        

5.1. Par grozījumiem Olaines 1.vidusskolas nolikumāGrozījumi Olaines novada domes 2021.gada 22.septembra nolikumā Nr.NOL7/2021 “Olaines 1. vidusskolas nolikums”

5.2. Par grozījumiem Olaines 2.vidusskolas nolikumāGrozījumi Olaines novada domes 2021.gada 22.septembra nolikumā Nr.NOL8/2021 “Olaines 2.vidusskolas nolikums”

6. Par vispārējās izglītības pamatizglītības programmas ieviešanu Olaines 2.vidusskolā

7. Par kārtību, kādā piešķir stipendijas studējošiem; Noteikumi Nr.NOT4/2022 "Kārtība, kādā piešķir stipendijas studējošiem"

8. Par stipendiju piešķiršanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanuStipendiju piešķiršanas komisijas nolikums

9. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Olaines pirmsskolas izglītības iestādēs

10. Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumu un iepirkumu komisijas izveidošanuGrozījums Olaines novada domes 2017.gada 22.marta nolikumā Nr.NOL4/2017 “Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums“

11. Par Olaines novada domes 2017.gada 23.augusta sēdes lēmuma “Par Olaines novada domes un pašvaldības ētikas komisiju” (3.prot., 26.p.) grozījumiem

12. Par grozījumiem saistošajos noteikumos

12.1. Par Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr.SN1/2022 „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” grozījumiemSaistošie noteikumi Nr.SN14/2022 Par grozījumiem 2022.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2022 „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”

12.2. Par grozījumiem Olaines novada domes 2021.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN2/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”Saistošie noteikumi Nr. SN15/2022 Grozījumi Olaines novada domes 2021. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN2/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”

12.3. Par grozījumiem Olaines novada domes 2021.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN3/2021 “Par pabalstu krīzes situācijā Olaines novadā”Saistošie noteikumi Nr. SN16/2022 Grozījumi Olaines novada domes 2021. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN3/2021 “Par pabalstu krīzes situācijā Olaines novadā” 

12.4. Par grozījumiem Olaines novada domes 2019.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.SN13/2019 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”Saistošie noteikumi Nr. SN17/2022 Grozījumi Olaines novada domes 2019. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr.SN13/2019 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”

13. Par kooperatīvās sabiedrības „Rīts” projekta “Kooperatīvās sabiedrības “RĪTS” teritorijas labiekārtošana” finansējumu

14. Par grozījumiem Olaines novada domes 2022.gada 28.septembra sēdes lēmumā “Par  kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators” projekta  “4.līnijas labiekārtošana” finansējumu” (13.prot.7.2.p.)

15. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar dārzkopības kooperatīvo sabiedrību “Ieviņa 99”  par nekustamā īpašuma “Ieviņa-99 d/s koplietošanas zeme” zemes daļas bezatlīdzības lietošanu

16. Par zemesgabalu atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

16.1.  Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Tiltiņi” Nr. 245 (Stīpniekos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

16.2. Par zemesgabala „Siliņi-3” (Olaines pagastā) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

16.3. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Bērziņi”  Nr.26 (Rājumos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

17. Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa “Birznieki 1” -18 (Jaunolainē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

18. Par nekustamā īpašuma “Piksāri” (Pēterniekos) zemesgabala daļas apbūves tiesību līguma slēgšanu

19. Par  2010.gada 28.decembra nekustamā īpašuma “Robežnieki” (Pēterniekos) nomas līguma pagarināšanu

20. Par atsavināto nekustamo īpašumu (zemes) izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

21.Par nekustamo īpašumu zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

21.1. ​​​​​​​Par nekustamo īpašumu Stūnīši Nr.53 un Stūnīši Nr.54 (Stūnīšos) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

21.2. Par nekustamo īpašumu Mežsētu Dārzs Nr.142 un Mežsētu Dārzs Nr.143 (Jāņupē) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

22. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

22.1. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Mežziņu āres (Medemciemā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

22.2. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Vistiņu ceļš (Jaunolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

22.3. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8080 009 0309 (Jaunolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

22.4. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8080 009 0310 (Jaunolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

22.5. ​​​​​​​Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8080 009 0302 (Jaunolainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

23. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Jaunaudzes (Jaunolainē) darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

24. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Mazšlūkas (Ielejās) atcelšanuSaistošie noteikumi Nr.SN18/2022 Par Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.13 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Mazšlūkas” (kad.Nr.8080 014 0017)”, pielikuma Nr.3 atcelšanu

25. Par Olaines novada pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanuReglaments Nr.REG1/2022 OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DARBA REGLAMENTS

26. Par Olaines novada domes un  komiteju sēžu darba grafiku 2023.gadā

27. Par naudas balvas piešķiršanu

27.1. ​​​​​​​Par naudas balvas piešķiršanu Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrim Bergam

27.2. ​​​​​​​Par naudas balvas piešķiršanu Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmajai vietniecei Līgai Gulbei

27.3. ​​​​​​​Par naudas balvas piešķiršanu Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrajam vietniekam Aleksandram Čmiļam

28. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu

28.1. ​​​​​​​Par sociālā dzīvokļa statusa dzīvoklim Zemgales ielā 27-_ (Olainē) atcelšanu

28.2. ​​​​​​​Par sociālā dzīvokļa statusa dzīvoklim Kūdras ielā 21-_ (Olainē) atcelšanu​​​​​​​

29. Par M L reģistrēšanu Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā

30. Par F K uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests’’ sociālās aprūpes centrā

31. Par dāvinājumu (ziedojumu) Menas teritoriālajai pašvaldībai

32. Par akciju sabiedrības „Olaines ūdens un siltums” pamatkapitāla palielināšanu