2022. gada 27. aprīļa domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par privātās kapitālsabiedrības - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemgales 29” 2021.gada pārskatu

3. Par Olaines novada pašvaldības 2021.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

4. Par Olaines novada pašvaldības 2021.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu

5. Par Olaines novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu Olaines 55.gadadienā

6. Par vasaras nometņu organizēšanu Olaines 1.vidusskolas struktūrvienībā “Olaines sākumskola” un Olaines 2.vidusskolā

7. Par Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” darba plānu

8. Par Olaines novada pašvaldības 2022.gada līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikumu; Nolikums; Veidlapa

9. Par dzīvokļa Zeiferta ielā 3-17 (Olainē) remontu

10. Par dzīvokļa Kūdras ielā 13-27 (Olainē) atsavināšanu

11. Par nekustamo  īpašumu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.1. Par nekustamā īpašuma - zemesgabala “Krūmrozes” (Olaines pagastā) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.2. Par nekustamā īpašuma - zemesgabala “Malenieki” (Pēterniekos) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.3. Par nekustamā īpašuma - zemesgabala Ošu ielā 9 (Jaunolainē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.4. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma-zemesgabala “Mazlubauši” (Jaunolainē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.5. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma - zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Plakanciema Egles” Nr.60 (Vaivados) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.6. ​​​​​​​ Par nekustamā īpašuma - zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Straume” Nr.23 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.7. ​​​​​​​ Par nekustamā īpašuma - zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Liepas” Nr.71 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.8. ​​​​​​​ Par nekustamā īpašuma - zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Liepkalnes 1” Nr.73 (Jāņupē) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

12. Par atsavināto nekustamo īpašumu izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

13. Par zemesgabalu atsavināšanu, pirkuma maksu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu ar zemes nomniekiem

13.1. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Liepkalnes-1” Nr.147 (Jāņupē)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

13.2. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” Nr.409 (Pēterniekos)  atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

14. Par zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā iznomāšanu

14.1. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vasara” Nr.163 (Viršos) iznomāšanu R R

14.2. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Vasara” Nr.166 (Viršos) iznomāšanu R R

14.3. ​​​​​​​Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā “Bērziņi”  Nr.187 (Rājumos) iznomāšanu I K

15. Par zemes nomas līguma grozīšanu ar  J Š

16. Par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.172 izbeigšanu un zemesgabala  “Ostinieks” Nr.129 (Stīpniekos) iznomāšanu P L

17. Par  akciju sabiedrības “Olainfarm” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu un maksas noteikšanu

18. Par nekustamā īpašuma zemes vienības sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu

18.1. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma Auroras ceļš 2, kadastra Nr.8080 006 0605, (Viršos) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 006 0591 sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu

18.2. ​​​​​​​Par nekustamā īpašuma Mežziņu āres, kadastra Nr.8080 005 0028, (Medemciemā) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 005 0032 sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu

19. Par nekustamo īpašumu VEF-Baloži Nr.340 un VEF-Baloži  Nr.341 (Medemciemā) zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Rītupes 1 (Grēnēs) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 003 0005 sadalei

21. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam Ieviņas-99 Nr.254/255 (Medemciemā, Aglonas ielā 2) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

22. Par Olaines novada domes 2014.gada 25.jūnija sēdes lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Lāčīši” (kadastra Nr.8080 013 0082), Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu” (7.prot.,12.p.) atcelšanu

23. Par Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam (4.1) redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.SN5/2022 “Olaines novada teritorijas  plānojuma 2018.-2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu

24. Par Olaines novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

25. Par izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem

26. Par S D reģistrēšanu Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistrā

27. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Zemgales ielā 25-_ (Olainē)

28. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvokļa īpašumam Zemgales ielā 25-_ (Olainē) un dzīvokļa nodošanu Olaines novada pašvaldības aģentūrai “Olaines sociālais dienests”

29. Par vietas ierādīšanu sociālajā istabā Zemgales ielā 31 (Olainē) 

29.1. ​​​​​​​Par vietas ierādīšanu A D sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

29.2. ​​​​​​​Par vietas ierādīšanu V K sociālajā istabā Zemgales ielā 31-_ (Olainē)

30. Par izmaiņām Olaines novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā