2023. gada Olaines novada domes sēdes

29.decembra domes sēde darba kārtība

Lēmumu projekti

Pielikumi:

Olaines novada jauniešu projektu konkursa nolikums, 1.pielikums, 2.pielikums

Par Olaines novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā

Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Olaines novadā, paskaidrojuma raksts

Interešu un neformālās izglītības programmu  licencēšanas komisijas nolikums

Grozījumi Olaines novada pašvaldības domes 2023. gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.SN3/2023 “Par Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” maksas pakalpojumiem’’

Par zemes vienības daļas atdalīšanu no nekustamā īpašuma Zīles - D/S koplietošanas zeme (Vaivados), pielikums

Par grozījumiem Olaines novada pašvaldības domes 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2023 “Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”, Pielikums Nr.1.Pielikums Nr.2., Pielikums Nr.2/1.paskaidrojuma raksts

Pieņemtie lēmumi Protokols

29.decembra domes sēdes tiešraides sākums plkst. 9.00

 

 

29.novembra domes sēde darba kārtība

Lēmumu projekti

Pielikumi:

Olaines novada pašvaldības PII "Čiekuriņš" Attīstības plāns 2023./2024.m.g.‒2025./2026.m.g.

Grozījumi Olaines novada pašvaldības domes 2022.gada 22.februāra nolikumā Nr.NOL2/2023 “Olaines Vēstures un mākslas muzeja nolikums"

Par Olaines novada pašvaldības apbalvojumiem Olaines novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem par sasniegumiem mācību un zinātniski pētnieciskajā darbā, konkursos un skatēs, 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums

Par pašvaldības nozīmes ceļa/ielas statusa piešķiršanu Olaines novada dārzkopības sabiedrību kooperatīvu īpašumā esošajiem pievadceļiem, 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums, 6.pielikums, 7.pielikums, 8.pielikums, 9.pielikums, 10.pielikums, 11.pielikums12.pielikums, 13.pielikums, 14.pielikums, 15.pielikums, 16.pielikums

Par kārtību Olaines novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos, paskaidrojuma raksts

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Olaines novadā, paskaidrojuma raksts

Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā

Grozījumi Olaines novada pašvaldības domes 2023. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN15/2023 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”

Par Olaines novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā

Pieņemtie lēmumi Protokols

29.novembra domes sēdes tiešraides sākums plkst.15.00

 

25.oktobra domes sēde darba kārtība

Lēmumu projekti

Pielikumi

Olaines novada pašvaldības 2.vidusskolas attīstības plāns 2023./2024.- 2025./2026. mācību gadam

Par pašvaldības nozīmes ceļa/ielas statusa piešķiršanu Olaines novada dārzkopības sabiedrību pievedceļiem,
1.pielikums, 2.pielikums3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums, 6.pielikums, 7.pielikums, 8.pielikums, 9.pielikums

Olaines novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases 2023./2024. gada ziemas sezonā
1.pielikums, 2.pielikums

Par grozījumiem Olaines novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos NrSN1/2023 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023.gadam"
1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikumsSaistību apmērs

Pieņemtie lēmumi Protokols

 

25.oktobra domes sēdes tiešraides sākums plkst.15.00

 

 


27. septembra domes sēde darba kārtība

Lēmumu projekti

Pielikumi:

Olaines novada ilgstpējīgas attīstības stratēģija līdz 2040. gadam, ziņojums;

Olaines novada attīstības programma līdz 2028. gadam: esošā situācija; stratēģiskā daļa; rīcības plānsīstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība; investīciju plāns; vides pārskats;

Olaines novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikums;

Olaines novada konkursa  „Jauniešu gada balva” nolikums;

Olaines novada pašvaldības personas datu apstrādes noteikumi;

Par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusa noteikšanas kartību;

saistošo noteikumu projekti

 

pieņemtie lēmumi protokols

 

27.septembra domes sēdes tiešraides sākums plkst.15.00

 


23. augusta domes sēde  darba kārtība  lēmumu projekti pieņemtie lēmumi protokols

23. augusta domes sēdes tiešraides sākums plkst.15.00

 


26. jūlija domes sēde darba kārtība

lēmumu projekti

lēmuma projekta pielikums

pieņemtie lēmumi protokols

 

26. jūlija domes sēdes tiešraide 

 


12.jūlija domes ārkārtas sēde darba kārtība 

lēmuma projekts

izskatāmā jautājuma 
steidzamības pamatojums

pieņemtais lēmums protokols

 12.jūlija ārkārtas sēdes tiešraide


21. jūnija domes sēde darba kārtība

Lēmumu projekti

Pielikumi:

Grozījumi Olaines novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam;

Olaines novada pašvaldības 2022. gada publiskais pārskats

pieņemtie lēmumi protokols

21. jūnija tiešraide

 


24. maija domes sēde darba kārtība

Lēmumu projekti

Pielikumi:

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Veldres” (Ezītī) atcelšanu;

Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Akācijas iela 38, Akācijas iela 28, Akācijas iela 12, Akācijas iela 6, Akācijas iela 35, Akācijas iela 25 un Akācijas iela 7 (Pārolainē) atcelšanu;

 

Olaines novada Pašreizējās situācijas raksturojums;

Olaines novada attīstības programma līdz 2029. gadam. Stratēģiskā daļa;

Olaines novada attīstības programma 2022.-2028. gadam. Investīciju plāns 2023.-2026.;

Pārskats par Attīstības programmas izstrādes procesu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem;

Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2040. gadam;

 Pārskats par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes procesu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

pieņemtie lēmumi protokols

 

24. maija tiešraide 

 

 


26. aprīļa domes sēde darba kārtība lēmumu projekti pieņemtie lēmumi protokols

26. aprīļa domes sēdes tiešraide 

 

 


22. marta domes sēde darba kārtība lēmumu projekti pieņemtie lēmumi protokols

22. marta tiešraide

 


22.februāra domes sēde darba kārtība

Lēmumu projekti

Pielikumi: 

Olaines Vēstures un mākslas muzeja darbības un attīstības stratēģija 2023. – 2027. gadam

pieņemtie lēmumi protokols

22. februāra tiešraide 

 


31.janvāra domes sēde   darba kārtība

Lēmumu projekti

Pielikumi:

pieņemtie lēmumi protokols

31. janvāra tiešraide