2023.gada 25.oktobra domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo struktūrvienību informācija par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu

2. Par Olaines 1. un 2.vidusskolas skolēnu apsveikšanu Ziemassvētkos

3. Par Olaines 2.vidusskolas Attīstības plānu 2023./2024.-2025./2026. mācību gadam, Attīstības plāns

4. Par Olaines novada jauniešu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu

5. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības projektu finansējumu

5.1. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Celtnieks” projekta  “DKS “Celtnieks” iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem rekonstrukcija 3.kārta” finansējumu

5.2. Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Ieviņa 99” projekta “Ceļa seguma ieklāšana un atjaunošana DKS „Ieviņa 99” teritorijā, Medemciemā, Olaines novadā” un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Rītausma” projekta “Ceļa seguma ieklāšana un atjaunošana DKS „Rītausma” teritorijā, Medemciemā, Olaines novadā”, finansējumu

6. Par maksas noteikšanu Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pielikums

7. Par pašvaldības nozīmes ceļa/ielas statusa piešķiršanu Olaines novada dārzkopības sabiedrību pievadceļiemOlaines novada dārzkopību apkaimju pašvaldības nozīmes ceļu saraksts, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums, 6.pielikums, 7.pielikums, 8.pielikums, 9.pielikums

8. Par Olaines novada pašvaldības autoceļu un pašvaldības nozīmes ceļu uzturēšanas klasēm 2023./2024. gada ziemas sezonā, 1.pielikums, 2.pielikums

9. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 16-_ (Olainē) atsavināšanu

10. Par atsavināto nekustamo īpašumu – zemesgabalu izslēgšanu no Olaines novada pašvaldības bilances

11. Par zemesgabala atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.1. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Vasara” Nr.188 (Viršos) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.2. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Straume” Nr.115 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

11.3. Par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā „Puriņi” Nr.3113 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku

12. Par piekrišanu zemes Cīrulīši Nr.196 (Olaines pagastā) iegūšanai īpašumā, pielikums

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

13.1. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Celtnieku iela 2 (Olainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

13.2. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Celtnieku iela 3 (Olainē) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

13.3. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Bremdas (Medemciemā) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

13.4. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Saulespuķes (Pēterniekos) apstiprināšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, adresācijas noteikšanu

14. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Kalnrozes” (Pārolainē) atcelšanuPar Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.46 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalnrozes” (kad.Nr.8080 008 152)”, pielikuma Nr.36 atcelšanuPaskaidrojuma raksts

15. Par nekustamā īpašuma Jaunaudzes (Jaunolainē) detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu, 1.pielikums, 2.pielikums

16. Par grozījumiem Olaines novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr.SN1/2023 „Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”Saistošie noteikumi Nr.SN22/2023 “Par grozījumiem Olaines novada pašvaldības domes 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN1/2023 “Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023.gadam””1.pielikums, 2.pielikums, 2/1.pielikums, 3.pielikums

17. Par braukšanas izdevumu kompensāciju piešķiršanu

17.1. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu M K

17.2. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu S B

17.3. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu K L

17.4. Par braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu J D

18. Par uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

18.1. Par M B uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

18.2. Par N K uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

18.3. Par E S uzņemšanu Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests” sociālās aprūpes centrā

19. Par piekrišanu zemes “Mazā Imantu iela” iegūšanai īpašumā

20. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Zeiferti” (Jaunolainē) nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Jaunolaines attīstībai”

21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Samtenes (Stūnīšos) zemes vienības sadalei, pielikums