2024. gada Olaines novada domes sēdes

28.februāra domes sēde Darba kārtība

Lēmumu projekti

Pielikumi:

Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu elektroniskā izsolē: 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums

Olaines novada pašvaldības nolikums, Olaines novada pašvaldības struktūra

Olaines novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikums, 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums

Par pašvaldības nozīmes ceļa/ielas statusa piešķiršanu Olaines novada dārzkopības sabiedrību kooperatīvu īpašumā esošajiem pievadceļiem1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums

Par Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” darba plānuOlaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines Sociālais dienests” 2023. gada darbības plāna izpildeOlaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests”  2024. gada darba plāns

Pieņemtie lēmumi Protokols

 

28.februāra domes sēdes tiešraides sākums plkst.15.00

 

 

31.janvāra domes sēde Darba kārtība

Lēmumu projekti

Pielikumi:

Olaines novada pašvaldības 2024. gada budžets: ieņēmumi, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcioālajām kategorijām, saistību apmērs, saistošo noteikumu projekts, paskaidrojuma raksts

Olaines  novada pašvaldības iestādes „Olaines novada pašvaldība” nolikums

Pieņemtie lēmumi Protokols

 

31.janvāra domes sēdes tiešraides sākums plkst.15.00