IDN Līguma priekšmets Lēmums
ONP 2024/15 Viengadīgo puķu stādu piegāde, stādīšana un stādījumu kopšana  
ONP 2024/12 Apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa Medemciemā projektēšanas darbi  
ONP 2024/09 Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Olaines novada pašvaldības iestādēm 12 mēnešu periodā  
ONP 2024/08 Olaines novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Olaines domes vēstis” iespiešana un piegāde SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala"
ONP 2024/04 Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Olaines novada pašvaldības iestādēm 12 mēnešu periodā Iepirkums pārtraukts
ONP 2024/01 Vispārīgā vienošanās par ceļu būvuzraudzības pakalpojumiem Olaines novada pašvaldībai SIA “H2R”, SIA “PRO VIA”, SIA “R4F”, SIA “Marčuks”, SIA “IB Design”
ONP 2023/61 Autobusu ar šoferi noma Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Iepirkuma 1.daļā  SIA “KBOU” (iepriekš SIA "KONTI BUSS"), SIA „HANSABUSS LATVIA” un SIA „RIXCO”

Iepirkuma 2.daļā SIA “HANSABUSS LATVIA”, SIA „RIXCO” un  SIA “KBOU” (iepriekš SIA KONTI BUSS")

Iepirkuma 3.daļā SIA “KBOU” (iepriekš SIA KONTI BUSS"), SIA HANSABUSS LATVIA” un SIA „MULTILINES”

Iepirkuma 4.daļā SIA “KBOU” (iepriekš SIA KONTI BUSS"), SIA HANSABUSS LATVIA” un SIA „RIXCO”

ONP 2023/60 Autobusu ar šoferi noma Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām Iepirkums pārtraukts
ONP 2023/59

Siltummezglu, apkures sistēmu, ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu tehniskā apkalpošana Olaines novada pašvaldības iestādēm 12 mēnešu periodā

SIA "Alpex"
ONP 2023/55 Būvprojeka izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ielas seguma atjaunošana un tilta pārbūve Baznīcas ielā” SIA "Ceļu komforts Rīga"
ONP 2023/53 Būvobjektu “Izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas Veselības ielā 7, Olainē teritorijas labiekārtojuma un ēkas atjaunošana 2.kārta” būvuzraudzība SIA "Marčuks"
ONP 2023/52 Būvprojeka izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ielas seguma atjaunošana un tilta pārbūve Baznīcas ielā” Iepirkums izbeigts
ONP 2023/50 Būvniecības dokumentācijas izstrāde Olaines novada pašvaldības objektiem 1. daļa pārtraukta
2. un 3.daļā - SIA "3C"
ONP 2023/44 Veselības veicināšanas pasākumu organizēšana Olaines novadā Dzīves kvalitātes uzlabošanas un veselības veicināšanas biedrība "Gribu būt"
ONP 2023/41 Mērniecības pakalpojumi Olaines novada pašvaldības vajadzībām 1. un 2. daļa - SIA, firma "ĢEO & DĒZIJA"
3.daļā - SIA "GEOPOLS"
ONP 2023/39 Mērniecības pakalpojumi Olaines novada pašvaldības vajadzībām Iepirkums pārtraukts
ONP 2023/33 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Olaines novada izglītības iestādēs SIA "Baltic Restaurants Latvia"
ONP 2023/28 Skolēnu pārvadāšana Olaines novadā SIA "Transports 2"
ONP 2023/20

Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā

SIA "Agrosēta"
ONP 2023/03/apspriede Ieinteresēto piegādātāju apspriede par atklāto konkursu “Skolēnu pārvadāšana Olaines novadā” Apspriedes ziņojums
ONP 2023/18 Viengadīgo puķu stādu piegāde, stādīšana un stādījumu kopšana Ozolnieku novada Cenu pagasta zemnieku saimniecība Bittes
ONP 2023/01/apspriede Ieinteresēto piegādātāju apspriede par atklāto konkursu "Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana” Apspriedes ziņojums
ONP 2023/08 Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana Personu apvienība SIA "Eltors" un RKF SIA "Elekoms"
ONP 2023/07 Būvobjekta “Daudzstāvu administratīvās ēkas Zemgales ielā 33, Olainē būves konstrukciju un pagraba telpu atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana” būvuzraudzība SIA "Marčuks"
ONP 2023/06 Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku personu risku apdrošināšana Konkursa 1.daļa  izbeigta
Konkursa 2.daļā - Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
Konkursa 3.daļa pārtraukta
ONP 2022/54 Būvobjekta “2.kārtas izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas telpu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Veselības ielā 7, Olainē” būvuzraudzība SIA "Ogley"
ONP 2022/52 Veselības veicināšanas pasākumu organizēšana Olaines novadā Konkursa 1., 3. un 4.daļā - SIA "OnPlate"
Konkursa 2. un 5.daļā - Biedrība "Gribu būt"
ONP 2022/50 Būvprojekta izstrāde “Olaines peldbaseina ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” un autoruzraudzība SIA "REM PRO"
ONP 2022/49 Autobusu ar šoferi noma Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Iepirkuma 1.daļā  SIA “KBOU” (iepriekš SIA "KONTI BUSS"), SIA „HANSABUSS LATVIA” un SIA „RIXCO”

Iepirkuma 2.daļā SIA „RIXCO”, SIA “KBOU” (iepriekš SIA KONTI BUSS") un SIA “HANSABUSS LATVIA”

Iepirkuma 3.daļā SIA “KBOU” (iepriekš SIA KONTI BUSS"), SIA “BAMAKO” un SIA „RIXCO”

Iepirkuma 4.daļā  SIA “BAMAKO”, SIA “KBOU” (iepriekš SIA KONTI BUSS") un SIA „RIXCO”

Iepirkuma 5.daļā  SIA “BAMAKO”, SIA „HANSABUSS LATVIA” un SIA „RIXCO”

ONP 2022/45 Būvprojektu iztrāde un autoruzraudzība Olaines sākumskolas piebūvei, Olaines sākumskolas ēkas un Jaunolaines Kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanai SIA "REM PRO"
ONP 2022/41 Paskaidrojuma rakstu izstrāde un saskaņošana Olaines novada pašvaldībai 1.daļa - izbeigta bez rezultāta
2. un 3.daļā - SIA "IB Design"
ONP 2022/37 Būvprojektu iztrāde un autoruzraudzība Olaines sākumskolas piebūvei, Olaines sākumskolas ēkas un Jaunolaines Kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanai Iepirkums pārtraukts
ONP 2022/36 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas izbūvei Olaines 1.vidusskolā un Olaines PII “Dzērvenīte” Iepirkuma 1.daļā - SIA "BALTS UN MELNS"
Iepirkuma 2.daļā - SIA "BALTS UN MELNS"
ONP 2022/35 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība autobusa pieturvietu un divlīmeņu gājēju šķērsojuma izbūvei Olaines novadā Iepirkums pārtraukts
ONP 2022/33 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība  ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas izbūvei Olaines 1.vidusskolā un Olaines PII “Dzērvenīte” Iepirkums pārtraukts
ONP 2022/30 Paskaidrojuma rakstu izstrāde un saskaņošana Olaines novada pašvaldībai 1.daļa - izbeigta bez rezultāta
2., 3. un 4.daļā - SIA "IB Design"
ONP 2022/29 Transporta pakalpojumi iedzīvotāju pārvadāšanai maršrutā "Vaivadi-Jaunolaine-Olaine" SIA "Transports 2"
ONP 2022/22 Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā SIA "Agrosēta"
ONP 2022/18 Olaines novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģijas 2022.-2028. gadam izstrāde SIA "AC Konsultācijas"
ONP 2022/14 Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Olaines novada administratīvajā teritorijā SIA "Land point"
ONP 2022/13 Nekustamā īpašuma apsaimniekošana SIA "Zemgales 29"
ONP 2022/12 Tehniski ekonomiskā pamatojuma izpēte valsts galvenā autoceļa A8 un Olaines novada pašvaldības ceļa CA016 A8 – Kūdras fabrika krustojumā Medemciemā par iespējamo projektu satiksmes drošības uzlabošanai SIA "Projekts 3"
ONP 2022/10 Skaņas un gaismas aprīkojuma noma un apkalpošana Olaines Kultūras centra rīkotajos pasākumos SIA “EIROPAS SKAŅA”
ONP 2022/06 Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana RKF SIA "Elekoms"
ONP 2022/02 Skaņas un gaismas aprīkojuma noma, apkalpošana un vizuālais risinājums Olaines Kultūras centra organizētajā Olaines pilsētas 55. gadadienas norisēs SIA “EIROPAS SKAŅA”
ONP 2021/57 Autobusu ar šoferi noma Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Iepirkuma 1.daļā  SIA “RIXCO”, SIA „HANSABUSS LATVIA” un SIA „KBOU” (iepriekš SIA „KONTI BUSS”)

Iepirkuma 2.daļā SIA “RIXCO”, SIA „HANSABUSS LATVIA” un SIA „KBOU” (iepriekš SIA „KONTI BUSS”)

Iepirkuma 3.daļā SIA “RIXCO”, SIA „HANSABUSS LATVIA” un SIA „KBOU” (iepriekš SIA „KONTI BUSS”)

Iepirkuma 4.daļā  SIA “RIXCO”, SIA „KBOU” (iepriekš SIA „KONTI BUSS”) UN SIA „HANSABUSS LATVIA” 

ONP 2021/54 Olaines stadiona servisa ēkas projektēšana un autoruzraudzība SIA "Campaign"
ONP 2021/55 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde autobusa pieturvietu un divlīmeņu gājēju šķērsojuma izbūvei Olaines novadā Iepirkums pārtraukts
ONP 2021/51 Tehniski ekonomiskā pamatojuma izpēte valsts galvenā autoceļa A8 un Olaines novada pašvaldības ceļa CA016 A8 – Kūdras fabrika krustojumā Medemciemā par iespējamo projektu satiksmes drošības uzlabošanai Iepirkums izbeigts
ONP 2021/50 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu posmu izbūvei Olaines novadā

Iepirkuma 1.daļā - SIA "Ceļu komforts Rīga"
Iepirkuma 2.daļā - SIA "Ceļu komforts Rīga"
Iepirkuma 3.daļā - SIA "Ceļu komforts Rīga"
Iepirkuma 4.daļā - SIA "IB Design"

ONP 2021/45 Tehniski ekonomiskā pamatojuma izpēte valsts galvenā autoceļa A8 un Olaines novada pašvaldības ceļa CA016 A8 – Kūdras fabrika krustojumā Medemciemā par iespējamo projektu satiksmes drošības uzlabošanai Iepirkums izbeigts
ONP 2021/43 Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu 2021.un 2022.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi SIA „SANDRA DZERELE UN PARTNERIS”
ONP 2021/35 Būvobjekta “Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Zeiferta ielā 6b, Olainē” būvuzraudzība SIA "BaltLine Globe"
ONP 2021/29 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde apgaimojuma izbūves darbiem Olaines novadā SIA "S.O.S. projekti"
ONP 2021/27 Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
ONP 2021/20 Apgaismojuma nodrošināšanas pilna servisa pakalpojums Olaines novadā SIA "Vizulo Solutions"
ONP 2021/17 Apgaismojuma nodrošināšanas pilna servisa pakalpojums Olaines novadā Iepirkums izbeigts
ONP 2021/06 Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku personu risku apdrošināšana Iepirkuma 1.daļā - ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
Iepirkuma 2.daļā - Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
Iepirkuma 3.daļā - AAS „SEB Life and Pension Baltic SE”
ONP 2021/05 Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana RKF SIA "Elekoms"
ONP 2021/04 Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā SIA "Agrosēta"
ONP 2021/03 Sarunu procedūra būvprojekta "Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve" izstrādei un autoruzraudzībai SIA "NAMS"
ONP 2021/01 Olaines novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrāde SIA "Reģionālie projekti"
ONP 2020/45 Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Olaines novada bērniem SIA "Paelika"
ONP 2020/43 Autobusu ar šoferi noma Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Iepirkuma 1.daļā  SIA “Lauvas Tūrs Transports”, SIA „HANSABUSS LATVIA” un SIA „BAMAKO”

Iepirkuma 2.daļā SIA “HANSABUSS LATVIA”, SIA „Lauvas Tūrs Transports” un SIA „RIXCO”

Iepirkuma 3.daļā SIA “Lauvas Tūrs Transports”, SIA „Sabiedriskais autobuss” un SIA „HANSABUSS LATVIA”

Iepirkuma 4.daļā  SIA “BAMAKO”, SIA „Lauvas Tūrs Transports” un SIA „Sabiedriskais autobuss”

Iepirkuma 5.daļā  SIA „ HANSABUSS LATVIA”, SIA „Lauvas Tūrs Transports” un SIA „ RIXCO”

ONP 2020/36 Būvobjekta "Izglītības un veselības aprūpes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, pārbūve un teritorijas labiekārtojums Veselības ielā 7, Olainē" SIA "BŪVUZRAUGI LV"
ONP 2020/30 Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē jaunbūves meta izstrāde SIA "Nams"
ONP 2020/31 Apstādījumu ierīkošana Olaines pilsētā SIA "Alejas projekti"
ONP 2020/29 Maģistrālā LK kolektora skalošana un CCTV tehniskā inspekcija rūpnieciskajā rajonā (Rūpnīcu iela/Celtnieku iela), Olaines pilsētā SIA "Lautus"
ONP 2020/18 Olaines novada pašvaldības īpašumu apdrošināšana Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
ONP 2020/13 Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošana Veselības ielā 7, Olainē SIA "Zemgales 29"
ONP 2020/02 Olaines novadā apgaismojuma sistēmu apkalpošana SIA RKF "Elekoms"
ONP 2019/43 Autobusu ar šoferi noma Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Iepirkuma 1.daļā  SIA “RIXCO”, SIA „KONTI BUSS” un SIA „HANSABUSS LATVIA”

Iepirkuma 2.daļā SIA “RIXCO”, SIA „KONTI BUSS” un SIA „HANSABUSS LATVIA”

Iepirkuma 3.daļā SIA “RIXCO”, SIA „HANSABUSS LATVIA” un SIA „KONTI BUSS”

Iepirkuma 4.daļā  SIA “RIXCO”, SIA „KONTI BUSS” un SIA „HANSABUSS LATVIA”

Iepirkuma 5.daļā  SIA „ HANSABUSS LATVIA” un SIA „ RIXCO”

ONP 2019/42 Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Olaines novada bērniem SIA "Paelika"
ONP 2019/40

Būvprojekta "Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs Zeiferta ielā 6b, Olainē" izstrāde un autoruzraudzība 

SIA „KOMERCVEIKSMES”
SIA Z 2019/03

Kurināmās šķeldas piegāde 2019./2020. gada apkures sezonai un koksnes šķeldošanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana

Iepirkuma 1.daļā - SIA "Vīgranti"
Iepirkuma 2.daļā - OU "Reinpaul"
ONP 2019/37 Olaines novada pašvaldības Kultūras namu tehniskā apsekošana SIA "Steelandglass"
ONP 2019/34 Multimediju satura izstrāde Olaines Vēstures un mākslas muzeja vajadzībām SIA Story Hub
ONP 2019/33 Transporta pakalpojumi iedzīvotāju pārvadāšanai maršrutā “Vaivadi – Jaunolaine – Olaine" SIA "Transports 2"
ONP 2019/28 Personu apvienība SIA “Transports 2” un SIA “Bus Ltd”
ONP 2019/31 Transporta pakalpojumi iedzīvotāju pārvadāšanai maršrutā “Vaivadi – Jaunolaine – Olaine" Iepirkums izbeigts
ONP 2019/32 Būvniecības ieceres dokumentācijas „Daudzstāvu ēku, ar jaukta tipa funkciju, Zemgales iela 29 un 31 Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība SIA "Būvdizains"
ONP 2019/30 Būvniecības ieceres dokumentācijas "Daudzstāvu administratīvās ēkas Zemgales ielā 33, Olainē, būves konstrukciju atjaunošana, pagraba telpu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" izstrāde un autoruzraudzība SIA "Būvdizains"
ONP 2019/14 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Olaines novada vidusskolās SIA „Baltic Restaurants Latvia”
ONP 2019/13 Olaines novada pašvaldības darbinieku personas risku apdrošināšana

Iepirkuma 1.daļā - Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
Iepirkuma 2.daļā - Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
Iepirkuma 3.daļā - AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana”

ONP 2019/18

Būvprojekta "Daudzstāvu administratīvās ēkas Zemgales ielā 33, Olainē, konstruktīvā stāvokļa uzlabošana, pagraba telpu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkums pārtraukts
ONP 2019/17 Būvprojekta "Daudzstāvu ēku, ar jaukta tipa funkciju, Zemgales ielā 29 un Zemgales ielā 31 Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana" izstrāde un autoruzraudzība Iepirkums pārtraukts
ONP 2019/11

AUTOMAŠĪNU NOMA OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS UN TĀS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM

SIA "Favorit Rent"
ONP 2019/08

“CEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI OLAINES NOVADĀ”

SIA “Agrosēta”
ONP 2019/06 OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
ONP 2019/05

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA

SIA "Zemgales 29"
ONP 2019/02 OLAINES NOVADA APGAISMOJUMA SISTĒMU APKALPOŠANA  RKF “Elekoms”
ONP 2019/01  BŪVPROJEKTA "ĒKAS VESELĪBAS IELĀ 7, OLAINĒ, TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VAJADZĪBĀM" IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA   SIA “Būvdizains”
ONP 2018/46 Būvobjekta “Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā” būvniecības būvuzraudzība SIA “PRO VIA”